Kita digalak berinfak

By mfrstudio

Oleh ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI

Syeikh al-Maraghi berkata, selepas Allah menyebut sifat manusia yang sukakan perhiasan dunia yang memperdayakan mereka, sedangkan ahli haq mereka yang menanggung pelbagai kesengsaraan terhadap harta dan jiwa mereka serta mencari keredaan Allah.

Amat munasabah Allah menyebut golongan yang digalakkan berinfak fi sabilillah.

Firman Allah: Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad): apakah yang akan mereka belanjakan (dan kepada siapakah)? Katakanlah: Apa jua harta benda (yang halal) yang kamu belanjakan maka berikanlah kepada: Kedua ibu bapa, dan kaum kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Dan (ingatlah), apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui-Nya (dan akan membalas dengan sebaik-baiknya). (al-Baqarah: 215)

Firman Allah s.w.t: Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad): apakah yang akan mereka belanjakan (dan kepada siapakah)?

Al-Mawardi mengemukakan sebab nuzul dengan dua pendapat:

a) Ia diturunkan sebelum turun ayat zakat berkenaan kewajipan infak kepada keluarga dan sedekah kemudian dinasakhkan oleh ayat zakat. Inilah pendapat al-Suddi.

b) Bahawa sahabat Rasulullah bertanyanya tentang harta mereka yang mereka gunakan. Inilah pendapat Ibn Zaid.

Ibn Jauzi menambah dengan lisan Amru bin al-Jumuh al-Ansari yang mempunyai banyak harta dan bertanya: Hai Rasulullah, dengan apa kami sedekah dan siapa yang kami infakkan?

Al-Qurtubi berkata: Dikatakan yang bertanya adalah kaum yang beriman. Ini bermaksud mereka bertanyamu dari segi wajah yang mereka nafkahkan kepadanya dan di mana mereka letakkan apa yang lazim untuk diinfakkannya.

Sayid Qutub berkata: Banyak ayat-ayat al-Quran yang memperkatakan tentang infak telah diturunkan sebelum dikemukakan pertanyaan ini. Khidmat infak dalam suasana-suasana pertumbuhan Islam itu merupakan satu khidmat yang perlu untuk membangun masyarakat Islam bagi menghadapi cabaran kesulitan-kesulitan dan peperangan yang sedang dihadapi olehnya.

Ia juga merupakan satu khidmat yang perlu dari kerjasama dan takaful antara ahli-ahli kelompok Muslimin dan dari segi untuk menghapuskan perbezaan perasaan agar setiap ahli kelompok merasa dirinya sebagai anggota dalam badan kelompok itu, di mana dia tidak dihalang dan tidak ditahan dari sesuatu apa.

Tegasnya khidmat infak itu mempunyai nilainya yang amat besar dalam menegakkan kelompok Muslimin dari segi perasaan, kerana khidmat memenuhi keperluan kelompok itu mempunyai nilai dalam menegakkan kelompok dari segi amali.

Firman Allah: Katakanlah: Apa jua harta benda (yang halal) yang kamu belanjakan maka berikanlah kepada: Kedua ibu bapa, dan kaum kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan.

Dua sasaran

Sayid Qutub berkata: Ungkapan ini memberi dua sasaran. Pertama ia menyarankan bahawa sesuatu yang dibelanjakan itu adalah baik, iaitu baik kepada si pemberi, baik kepada si penerima, baik kepada masyarakat dan ia sendiri merupakan suatu kebaikan kerana ia adalah suatu amalan yang baik, jasa yang baik, dan khidmat yang baik.

Kedua ia menyarankan agar pihak yang memberi infak itu memilih sesuatu yang terbaik yang ada padanya untuk diinfakkannya agar orang lain dapat agar orang lain dapat menikmatinya bersama-sama dengannya.

Khidmat itu membersihkan hati dan menyucikan jiwa, di samping memberi faedah dan pertolongan kepada orang lain. Kesanggupan memilih harta milik yang baik dan melepaskan kepada orang itulah yang dapat mewujudkan kebersihan kepada hati dan jiwa. Kesanggupan mengutamakan kepentingan orang lain mempunyai maknanya yang amat mulia.

Tetapi saranan ini bukannya mengertikan suatu tuntutan yang diwajibkan. Sebabnya tuntutan yang ditetapkan syarak – sebagaimana yang disebut di dalam ayat yang lain – ialah seseorang itu harus menginfakkan suatu harta yang sederhana sifatnya bukannya suatu harta yang paling murah atau paling mahal yang ada padanya.

Namun demikian saranan di sini cuba membiasakan seseorang supaya mengorbankan hartanya yang paling baik dan cuba menggalakkannya berbuat demikian mengikut cara al-Quran yang mendidik jiwa manusia dan melengkapkan hati mereka.

Al-Qurtubi berkata: Zahir ayat ini menunjukkan khabar yang mengandungi janji balasan baik kepada mereka yang melakukan segala kebaikan. Di sini disebut pemberian kepada kaum kerabat, orang miskin dan juga orang musafir yang keputusan bekalan untuk dibantu supaya meringankan kesukaran mereka.

Perbuatan seperti ini menggambarkan betapa Islam memandang berat berhubung dengan kebajikan masyarakatnya. Ini jelas terbukti melalui hadis, sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud: Siapa yang tidak prihatin terhadap saudaranya yang Islam maka dia bukan dari kalangan mereka.

Firman Allah: Dan (ingatlah), apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui-Nya (dan akan membalas dengan sebaik-baiknya).

Balasan

Apa pun kebajikan yang kamu buat kepada mereka yang disebutkan dalam ayat ini, ataupun kepada golongan yang tidak disebutkan dalam ayat ini, tetapi disebutkan dalam ayat yang lain seperti, orang fakir yang meminta-minta dan hamba yang menuntut kemerdekaan, juga kepada golongan yang lain, semata-mata kerana Allah dan mengharapkan keredaan-Nya, sesungguhnya Allah amat mengetahui dan kelak akan memberikan balasannya.

Muqatil berkata: Ayat ini berhubung dengan nafkah yang sunat sebagaimana yang diterangkan Allah berdasarkan jawapannya. Begitu juga apa yang disebut di dalam hadis riwayat Ahmad daripada Abi Ramsah, Rasulullah s.a.w: Orang yang patut kamu infak ialah ibumu, bapamu, saudara perempuanmu, saudara lelakimu kemudian yang hampir denganmu.

Maimun bin Mihram membaca ayat ini kemudian berkata: Inilah tempat-tempat nafkah tidak disebut padanya gendang, seruling, kayu-kayu yang diukir dan juga perhiasan pada dinding-dinding.

Ibn Kathir berkata: Allah s.w.t menutup ayat ini dengan menyatakan apa yang kamu lakukan dari sebarang kebaikan maka Allah pasti mengetahuinya dan membalas kamu dengan sebaik-baik balasan. Sesungguhnya Dia sekali-kali tidak menzalimi seseorang sekalipun seberat zarah.

Iktibar Ayat:

* Syeikh al-Maraghi berkata: Daripada yang maklum bahawa membelanjakan harta seperti mengorbankan jiwa kerana kedua-dua daripada ayat iman.

* Ibn Kathir berkata: Ayat ini berkenaan dengan nafkah yang sunat.

* Berihsan kepada keluarga dan miskin serta golongan yatim amat-amat digalakkan.

No Comment

Post a Comment