Solat tanda bersyukur

By mfrstudio

SURAH ini termasuk dalam kategori surah Makiyyah, sebagaimana pendapat Ibn Abbas dan jumhur ulama. Sedangkan pendapat al-Hasan, Ikrimah dan Qatadah pula bahawa ia termasuk dalam surah Madaniyyah. Ia mengandungi tiga ayat dan diturunkan selepas surah al-'Adiyat.

Hubungan dengan surah al-Ma'un

Dalam surah al-Ma'un disebutkan golongan yang mendustakan agama dengan empat sifat iaitu kikir, tidak mengerjakan sembahyang, riak dan menolak memberi pertolongan.

Dalam surah ini Allah SWT menyebut anugerah kepada Rasulullah SAW dalam bentuk kebajikan dan keberkatan. Kemudian dinyatakan bahawa Dia menganugerahkan al-Kauthar kepada Nabi yang bererti kebajikan yang banyak, memelihara sembahyang, sentiasa mengerjakannya secara ikhlas dan bersedekah kepada orang fakir.

Sebab turunnya surah ini

Orang musyrik Mekah dan orang munafik Madinah mencela dan mengejek Nabi perkara berikut:

l Hanya golongan yang lemah sahaja menjadi pengikut baginda dan tidak terdapat pun para pemimpin serta pembesar yang mengikut baginda.

Jika agama yang dibawa itu benar pasti para pembelanya terdiri daripada golongan fakir yang mempunyai kedudukan mulia dalam masyarakatnya. Ucapan mereka itu bukanlah perkara baru kerana hal ini juga berlaku ke atas kaum Nabi Nuh a.s yang berkata kepadanya (lihat surah Hud ayat 27).

Sudah menjadi sunnah Allah kepada makhluk-Nya, pada kebiasaannya mereka mudah menerima ajakan rasul kerana mereka tidak memiliki harta yang dibimbangkan musnah untuk kepentingan ajakan yang baru, tidak memiliki kedudukan dan kekuasaan yang dikhuatiri dimiliki oleh pembawa ajakan baru itu.

Para pemimpin dan pembesar kebiasaannya tidak mahu menerima ajakan itu, sehingga mereka masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan yang tidak suka.

Oleh yang demikian, terjadilah perdebatan antara para pemimpin itu dengan Rasulullah. Kemudian mereka mulai lemah kerana dikalahkan dakwaan mereka itu satu demi satu dan Allah menolong para rasul-Nya dengan meneguhkan kedudukan mereka.

Begitulah penduduk Mekah menghadapi Rasulullah. Oleh sebab itu, para pemimpin dan pembesar Mekah pada umumnya tidak menerima orang yang menganut Islam lantaran kedengkian kepada Nabi Muhammad dan golongan yang lemah lagi hina.

l Apabila mereka mendapati putera-putera Nabi Muhammad meninggal dunia lantas mereka berkata: "Nama Muhammad telah berakhir, kini keturunan Muhammad sudah terputus." Mereka memandang perkara itu sebagai celaan dan cemuhan serta menjauhkan manusia daripada mengikut Baginda.

l Apabila mereka melihat bencana yang menimpa kaum muslimin, maka mereka bergembira, menunggu-nunggu agar kecelakaan itu menimpa kaum muslimin dan kekuasaan mereka hilang sehingga kedudukan mereka yang diporakperandakan oleh agama baru itu tegak kembali.

Oleh sebab itu, surah ini diturunkan untuk menguatkan hati Rasul-Nya bahawa kegoncangan yang ditimbulkan oleh kaum musyrikin itu adalah suatu dugaan dan ujian untuk membersihkan jiwa orang yang masih belum kuat hatinya.

Ini untuk menolak tipu daya kaum musyrikin di hadapan mereka serta memberitahu kepada mereka bahawa rasul itu pasti memperolehi pertolongan dan para pengikut baginda termasuk dalam golongan orang yang mendapat kejayaan.

Firman Allah: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak.

Muhammad Quraish Shihab berkata: "Kata al-Kauthar diambil dari kata kathir."

Ia digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang banyak bilangannya atau tinggi mutunya. Bahkan seorang manusia merupakan tokoh yang banyak berjasa dinamakan Kauthar.

Ulama berbeza pendapat tentang makna tersebut. Pendapat yang popular adalah sungai di syurga. Ia dikemukakan oleh ulama berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Muslim dari sahabat Nabi Anas bin Malik.

Pendapat ini ditolak oleh Sheikh Muhammad Abduh sambil menulis dalam tafsirnya pendapat yang menyatakan al-Kauthar bermaksud sungai di syurga baru diterima sebagai keyakinan apabila riwayatnya mutawatir.

Namun demikian, Sheikh Muhammad Abduh meragukan mutawatir hadis tersebut kerana tulisannya lebih jauh. Kemutawatiran satu riwayat tidak sah kalau hanya pendapat sekelompok orang atau sebahagian ulama.

Kemutawatiran riwayat seperti apa yang anda lihat pada keadaan al-Quran. Ia dikenali dan diakui oleh thabaqat (kelompok atau generasi demi generasi) dan diriwayatkan oleh sejumlah orang yang dipercayai dan mustahil untuk berbohong, seterusnya riwayat itu sampai kepada anda dan tidak ditolak oleh kaum muslimin. Ia dinamakan mutawatir yang dapat menghasilkan keyakinan.

Pendapat kedua tentang al-kauthar banyak disebut ulama tafsir keturunan Nabi Muhammad. Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh Abu Hayyan, al-Alusi sambil menyatakan mereka itu telah memenuhi seluruh penjuru.

Demikian juga Muhammad Abduh, al-Qasimi yang mengambil pendapat Ibn Jinni sambil menyatakan pendapat ini indah dengan sebab nuzul surah ini. Dan maksud keturunannya ialah anak cucu Sayyidah Fatimah puteri Rasulullah.

Dinyatakan di sini beberapa pendapat yang lain sebagaimana dinukilkan daripada kitab Zad al-Masir:

l Kebaikan yang banyak yang dikurniakan kepada Nabi. Inilah pendapat Ibn Abbas.

l Ilmu dan quran sebagaimana pendapat al-Hasan.

l Kenabian seperti pendapat Ikrimah.

l Kolam Nabi di mana manusia berhimpun padanya pada hari Akhirat. Inilah pendapat Ata'.

l Ramainya pengikut Nabi dan umatnya, seperti pendapat Abu Bakar bin 'Iyash.

Firman Allah SWT: Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah.

Berkenaan dengan solat di sini ada tiga pendapat:

i. Solat hari raya haji, seperti pendapat Qatadah.

ii. Solat Subuh di Muzdalifah, sebagaimana pendapat Mujahid.

iii. Solat lima waktu. Inilah pendapat Muqatil.

Berkenaan dengan perintah korban pula ada lima pendapat:

i. Sembelihlah pada hari raya seperti riwayat Ali bin Abi Talhah daripada Ibn Abbas. Inilah pendapat Ata', Mujahid dan jumhur.

ii. Diletakkan tangan kanan atas tangan kiri ketika solat seperti riwayat Abu al-Jauza'.

iii. Mengangkat kedua tangan dengan bertakbir hingga ke leher seperti pendapat Abu Ja'far Muhammad bin Ali.

iv. Dengan makna solatlah kerana Allah dan korbanlah kerana Allah seperti pendapat al-Qurazi.

v. Hendaklah menghadap kiblat ketika korban sebagaimana dihikayatkan oleh al-Farra'.

Sayid Qutub berkata: "Setelah menerangkan nikmat yang melimpah ruah yang bertentangan dengan kempen orang kafir, Allah SWT memerintah Rasul-Nya supaya mensyukuri nikmat dengan kewajipannya yang pertama iaitu ikhlas dan tetapkan dalam hati amal ibadah kepada Allah SWT, mengerjakan solat dan menyembelih binatang korban dengan penuh keikhlasan tanpa menghiraukan kesyirikan kaum Musyrikin."

Firman Allah: Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.

Ulama khilaf siapakah yang dimaksudkan dalam ayat ini kepada lima pendapat:

i. Al-'As bin Wa'il al-Sahmi, seperti pendapat Ibn Abbas. Ini juga pendapat Said bin Jubair, Mujahid dan Qatadah.

ii. Abu Jahal, sebagaimana pendapat Ibn Abbas.

iii. Abu Lahab, seperti pendapat Ata'.

iv. Uqbah bin Abi Mu'it, sebagaimana pendapat Syamar bin 'Atiah.

v. Himpunan di kalangan orang Quraisy, seperti pendapat Ikrimah.

Al-Maraghi berkata: "Orang yang membenci kamu dalam apa jua keadaan adalah orang yang terputus penyebutannya untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat."

Sebab utama mereka membenci petunjuk dan hikmah yang diajarkan baginda menampakkan kejahilan fikiran mereka, mencela sembahan mereka, menyeru ajaran yang berbeza dari apa yang telah mereka biasa ikuti.

Al-Hassan berkata: "Orang musyrik menyatakan keadaan Nabi Muhammad SAW itu terputus, maksudnya baginda telah menerima kegagalan, sebelum tujuan baginda tercapai. Akan tetapi Allah SWT menjelaskan bahawa musuh baginda itulah yang mengalami keadaan yang sedemikian."


Jangan riak dalam ibadat

By mfrstudio

SURAH ini termasuk dalam kategori surah Makiyyah seperti pendapat jumhur. Ia mengandungi tujuh ayat dan diturunkan selepas surah al-Takathur. Ada pendapat mengatakan surah ini termasuk dalam Madaniyyah seperti pendapat Ibn Abbas dan Qatadah.

Dalam surah terdahulu, Allah SWT berfirman:

* (Dia telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar) manakala dalam surah ini Allah SWT mencela orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin.

* (Hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini), manakala dalam surah ini Dia mencela orang yang lalai dalam sembahyang.

* Allah SWT menerangkan pelbagai nikmat yang diberikan kepada orang Quraisy padahal mereka mengingkari hari kebangkitan dan pembalasan. Dalam surah ini Allah SWT mengancam dan menakut-nakutkan mereka dengan seksaan-Nya.

Firman Allah SWT: Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang mengherdik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.

Berkenaan dengan ayat pertama ini, ulama telah khilaf kepada enam pendapat tentang sebab turunnya:

* Kepada seorang lelaki di kalangan munafiqin seperti pendapat Ibn Abbas.

* Diturunkan kepada Amru bin A'iz seeprti pendapat al-Dahhak.

* Diturunkan kepada al-Walid Ibn al-Mughirah seperti pendapat al-Suddi.

* Diturunkan kepada al-'As bin Wa'il sebagaimana pendapat Ibn al-Sa'ib.

* Diturunkan kepada Abu Sufyan bin Harb seperti pendapat Ibn Juraij.

* Diturunkan kepada Abu Jahal sebagaimana pendapat al-Mawardi.

Perkataan al-Din yang bermaksud agama ditafsirkan oleh al-Mawardi dan lainnya kepada empat pendapat:

* Hukum Allah. Inilah pendapat Ibn Abbas.

* Hari hisab sebagaimana pendapat Mujahid dan Ikrimah.

* Balasan pahala dan dosa seperti hikayat al-Mawardi.

* Al-Quran seperti pandangan sebahagian ahli tafsir.

Al-Mawardi menafsirkan maksud mengherdik anak yatim dengan tiga pendapat:

* Menghina dan memandang rendah kepada anak yatim. Inilah pendapat Mujahid.

* Menzalimi anak yatim sebagaimana pendapat al-Suddi.

* Mengasari anak yatim dengan keras seperti pendapat al-Dahhak.

Sayid Qutub berkata: Ayat ini dimulakan dengan pertanyaan yang dihadapkan kepada siapa yang boleh melihat.

Orang yang mendengar pertanyaan ini akan tertunggu-tunggu untuk melihat kepada siapa ia ditujukan dan jawapannya ialah, Itulah orang yang mengherdik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.

Mungkin jawapan itu memeranjatkan apabila dibandingkan dengan takrif keimanan yang biasa tetapi ini merupakan intisari hakikat keimanan iaitu orang yang mendustakan agama ialah orang yang menindas, menghina dan menyakiti anak-anak yatim dan tidak menggalakkan orang lain memberi makanan kepada orang miskin.

Jika benar ia mempercayai agama dan jika benar hakikat keimanan telah mantap di hatinya, tentulah dia tidak akan mengherdik anak yatim dan menganjurkan memberi makan orang miskin.

Hakikat mempercayai agama bukannya kata-kata yang dituturkan lisan tetapi perubahan dalam hati yang mendorong seseorang membuat kebaikan dan kebaktian sesama manusia.

Allah SWT tidak menghendaki kata-kata daripada manusia tetapi Allah mahukan tindakan yang mengotakan kata-kata mereka. Tanpanya ia tidak mempunyai nilai di sisi Allah SWT.

Tiada yang lebih tegas dari tiga ayat tersebut dalam menegakkan hakikat yang menggambarkan roh dan tabiat akidah Islam dengan gambaran yang jelas.

Kami tidak mahu termasuk dalam perdebatan fikah mengenai takrif keimanan dan Islam kerana bertujuan dijadikan asas untuk ditegakkan hukum-hukum muamalah. Surah ini jelas pada hakikat agama yang sebenar mengikut pertimbangan Allah SWT.

Firman Allah SWT: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang solat. (Iaitu) orang-orang yang lalai dari solatnya. Orang-orang yang berbuat riak.

Ibn Mas'ud berkata: Demi Allah, mereka tidaklah meninggalkan langsung solat tersebut, tetapi kalau mereka meninggalkan semuanya sudah pasti mereka menjadi kafir. Sebaliknya, mereka banyak bertangguh dan tidak memelihara waktunya.

Sayid Qutub berkata: Mereka bersembahyang tetapi tidak mendirikan solat. Mereka melakukan gerak-geri solat dan membaca segala bacaannya tetapi tidak menghayatinya.

Jiwa mereka tidak menghadirkan hakikat solat dan isi bacaannya serta doanya. Mereka solat bukan kerana Allah tetapi semata untuk menunjuk kepada orang ramai. Tidak terkesan dalam jiwa bagi mereka yang lalai dalam solatnya. Mereka enggan memberi pertolongan kepada saudara mara mereka kerana kelalaian ibadah kepada Allah SWT.

Terdapat nas al-Quran yang mengecam orang yang tidak melakukan solat dengan sebenarnya. Mereka kerjakan solat untuk riak dan ia perbuatan yang sia-sia malah merupakan maksiat yang menunggu balasan yang berat.

Firman Allah SWT: Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.

Ibn al-Jauzi dalam Zad al-Masir menyebut: Maksud ma'un dengan enam pendapat:

i. Jarum, air, api dan kapak. Begitu juga dengan barangan yang menjadi keperluan rumah. Inilah riwayat Abu Hurairah.

ii. Zakat seperti pendapat Ali, Ibn Umar, al-Hasan, Ikrimah dan Qatadah.

iii. Ketaatan sebagaimana pendapat Ibn Abbas pada satu riwayat.

iv. Harta benda seperti pendapat Said bin al-Musayyib dan al-Zuhri.

v. Perkara yang makruf sebagaimana pendapat Muhammad bin Ka'ab.

vi. Air. Inilah pendapat al-Farra'.

Al-Maraghi berkata: Mereka menolak sesuatu yang lazimnya penolakan itu tidak wajar berlaku kerana permintaan orang kafir ataupun orang kaya sehingga penolakan itu membawa kepada maksud tabiat yang tercela dan akhlak yang buruk. Barangan yang dimaksudkan itu seperti periuk, kapak, parang dan sebagainya.

Imam Muhammad Abduh berkata: Mereka itulah yang mengerjakan sembahyang tetapi ia sedikit pun tidak mendatangkan manfaat kepada mereka, tidak dapat membebaskan mereka daripada termasuk dalam golongan orang yang mendustakan agama malahan tidak ada bezanya antara mereka yang berpegang dengan syariat Islam atau sebaliknya.

Ini kerana hukum Allah SWT hanya satu sahaja. Ia tidak menerima mana-mana syariat agama yang mempunyai tipu daya dan tidak ada nilai kecuali syariat yang benar lagi praktikal.

Ini sesuai dengan kehendak Allah SWT selaku Tuhan yang menentukan batasan-batasan amalan dalam hukum-hukum syariat. Mereka yang dimaksudkan mengerjakan ibadah semata-mata untuk dilihat oleh orang lain, tidak menafkahkan harta dan tidak berasa bimbang dengan bahaya yang akan menimpa tubuh badan.

Seterusnya mereka melakukan kecacatan yang mengaibkan diri, tidak menghulurkan bantuan, tidak ada perasaan belas kasihan.

Ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh orang yang membenarkan agama yang membezakannya dengan pendusta agama ialah bersikap adil, belas kasih dan mendatangkan kebajikan kepada orang lain.

Ciri-ciri khusus pendusta agama; meremehkan hak orang lemah, tidak mengambil berat orang yang memerlukan bantuan, berbangga dan cintakan harta, bermegah-megah dengan kekuatan dan tidak melakukan kebajikan kepada orang yang berhak dibantu.

Sepatutnya kaum muslimin yang mengaku dirinya beriman itu mengukur keadaan dirinya dengan apa yang dibacanya dalam surah yang mulia ini.

Ini supaya mereka dapat mengetahui apakah mereka termasuk dalam golongan yang membenarkan atau golongan yang mendustakan agama?

Semoga masyarakat Malaysia menjadi masyarakat penyayang serta menjadi golongan yang suka membantu sesama individu.


Allah mengurnia rahmat

By mfrstudio

SURAH Quraisy mengandungi empat ayat. Ia termasuk dalam surah Makiyyah dan diturunkan selepas surah al-Tin. Inilah pendapat jumhur ulama.

Ibn al-Jauzi dalam Zad al-Masir menyebut pendapat yang mengatakan surah ini diturunkan di Madinah sebagaimana pendapat al-Dahhak dan Ibn al-Sa'ib.

Hubungan surah ini dengan surah al-Fil

Kedua-dua surah itu mengandungi perbincangan tentang nikmat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada penduduk Mekah. Dalam surah al-Fil dinyatakan tentang musuh Allah SWT yang dibinasakan kerana ingin merobohkan Baitu al-Haram yang menjadi asas ketinggian dan kemuliaan mereka.

Dalam surah Quraisy pula disebutkan nikmat lain iaitu kesatuan dalam urusan dan kekuatan mereka agar mudah mengadakan perjalanan pada musim panas dan musim dingin dalam menjalankan urusan perniagaan dan mendapatkan bahan makanan.

Sehubungan itu, dengan adanya pertalian yang kuat antara kedua-dua surah, Ubay Ibn Ka'ab memandang kedua-duanya sebagai satu surah sehingga diriwayatkan daripadanya bahawa dia tidak memisahkan antara kedua-dua surah tersebut dengan Basmallah.

Firman Allah SWT: Kerana kebiasaan orang-orang Quraisy. (Iaitu) kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas.

Al-Mawardi berkata: Perkataan ilaf memberi maksud adat dan tafsiran ayat ini mempunyai empat pendapat:

i. Nikmat-Ku terhadap kaum Quraisy kerana nikmat Allah yang banyak dikurniakan kepada mereka. Inilah pendapat Ibn Abbas dan Mujahid.

ii. Allah menjadikan golongan Quraisy dalam kebiasaan yang baik, khususnya musafir. Inilah pendapat al-Khalil bin Ahmad.

iii. Keadaan nikmat orang Quraisy yang dapat menguasai Tanah Haram, di samping mengimarahkan rumah Allah. Inilah makna pendapat al-Hasan.

iv. Ia kembali kepada tradisi orang Quraisy melakukan pelayaran pada musim sejuk dan panas dalam mendapat kemewahan hasil perniagaan. Inilah pendapat Makhul.

Al-Maraghi berkata: Oleh yang demikian, hendaklah orang Quraisy menyembah Tuhannya sebagai tanda bersyukur terhadap nikmat dijadikan-Nya mereka sebagai kaum pedagang yang berkelana jauh ke negeri-negeri yang tidak mempunyai tumbuhan dan binatang ternakan.

Mereka mempunyai dua musim pengembaraan iaitu ke Yaman pada musim dingin untuk mencari minyak wangi dan rempah-rempah yang didatangkan dari negeri-negeri India dan Teluk Parsi ke Yaman dan negeri Syam pada musim panas untuk mencari hasil bumi yang akan dibawa pulang ke negeri mereka yang tidak mempunyai hasil bumi.

Orang Arab selalu menghormati mereka dalam perjalanannya kerana mereka jiran tetangga dan penduduk Tanah Haram-Nya serta para penguasa Kaabah. Disebabkan itu, mereka pergi dan pulang dengan aman dan pulang dengan selamat, tidak ada sebarang gangguan meskipun sering berlaku rampasan dan rompakan di kalangan orang Arab.


Allah tumpaskan tentera bergajah

By mfrstudio

SURAH al-Fil mengandungi lima ayat. Ia termasuk dalam kategori surah Makiyyah dan diturunkan selepas surah al-Kafirun.

Hubungan surah ini dengan surah al-Humazah ialah dalam surah al-Humazah, Allah SWT menjelaskan bahawa harta tidak dapat menjauhkan daripada seksaan Allah SWT. Dalam surah ini Allah SWT menyatakan bukti tentang perkara di atas menerusi kisah tentera bergajah.

Seorang panglima tentera Habsyah yang menguasai Yaman bercita-cita menyerbu dan meruntuhkan Kaabah yang dimuliakan supaya orang Arab tidak melakukan ibadah haji di sana.

Dia menuju Mekah diiringi tentera yang ramai dan gajah yang banyak bagi menambahkan rasa takut pada orang ramai. Dia terus mara sambil mengalahkan sesiapa saja yang dijumpainya, sampai ke al-Mughammas iaitu suatu tempat yang berdekatan kota Mekah.

Dia kemudian mengirim utusan kepada penduduk Mekah memberitahu bahawa tujuan kedatangannya bukan untuk berperang dengan mereka, tetapi meruntuhkan Baitullah.

Mereka ketakutan, lalu mencari perlindungan di puncak-puncak gunung sambil melihat apa yang akan dia lakukan. Pada hari kedua penyakit cacar dan campak mula menular di kalangan tentera Habsyah.

Ikrimah mengatakan, itu adalah permulaan penyakit cacar yang menular di negara Arab. Wabak itu menimpa mereka dengan kesan yang tidak ada tandingannya. Di mana daging mereka berguguran sehingga mereka dan panglima lari ketakutan.

Panglima mereka juga terkena wabak tersebut dan dagingnya terus tanggal sedikit demi sedikit, seketul demi seketul, akhirnya dada mereka terbelah dan mati di San'a.

Bagaimanapun pada ulama berkhilaf pendapat mengenai bilada itu berlaku. Ada tiga pandangan mengenai, iaitu:

i. Pada tahun kelahiran Rasulullah SAW. Ini pendapat yang asah yang dikemukakan oleh kebanyakan ulama seperti pendapat Ibn Kathir dalam al-Bidayah wa al-Nihayah.

ii. Ia berlaku selepas 40 tahun peristiwa serangan gajah. Ini pendapat Muqatil.

iii. Kelahiran berlaku 23 tahun selepas serangan tersebut. Ini pendapat al-Kalbi, Ubaid bin Umair dan Abu Soleh.

Firman Allah SWT: Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentera bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Kaabah) itu sia-sia?

Perkataan tidakkah kamu memperhatikan ditafsirkan dengan dua pendapat:

i. Tidakkah kamu diberitahu dan dikhabarkan seperti pendapat al-Farra'.

ii. Tidakkah kamu mempelajari sebagaimana kata al-Zajjaj.

Sayid Qutub berkata: "Tidakkah rancangan jahat mereka gagal dan tidak mencapai sasarannya sama seperti orang yang sesat jalan dan tidak sampai kepada tempat yang dituju."

Mungkin dengan pertanyaan ini Allah mahu mengingatkan kaum Quraisy terhadap nikmat-Nya kepada mereka iaitu nikmat menjaga dan memelihara rumah Kaabah semasa mereka tidak berdaya menghadapi serangan tentera bergajah yang kuat.

Tentera Allah dalam bentuk burung

Firman Allah SWT: Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong.

Perkataan ababil ditafsirkan dengan lima pendapat:

i. Dalam bentuk berselerakan datangnya burung tersebut dari sana ke sini dengan segenap penjuru. Inilah pendapat Ibn Mas'ud dan al-Akhfash.

ii. Burung tersebut datang selepas satu kumpulan dan datang kumpulan yang lain. Inilah pendapat Ibn Abbas, Mujahid dan Muqatil.

iii. Burung tersebut datang dengan jumlah yang banyak. Inilah pendapat al-Hasan dan Thawus.

iv. Burung tersebut datang dalam bentuk berkumpulan diikuti dengan kumpulan yang lain. Inilah pendapat Ata' dan Abu Soleh.

v. Ia mempunyai pelbagai jenis warna sebagaimana pendapat Zaid bin Aslam.

Para ulama khilaf berkenaan sifat burung tersebut iaitu:

i. Burung tersebut mempunyai belalai dan kuku seperti kuku anjing. Inilah pendapat Ibn Abbas.

ii. Ikrimah berkata: Kepala mereka seperti binatang buas.

iii. Ibn Ishak berpendapat: Mereka seumpama binatang helang yang menyambar.

Begitu juga mereka khilaf berkenaan warna burung tersebut:

i. Warnanya hijau sebagaimana pendapat Ikrimah dan Said bin Jubair.

ii. Warnanya hitam sebagaimana pendapat Ubaid bin Umair.

iii. Warnanya putih sebagaimana pendapat Qatadah.

Firman Allah SWT: Yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar.

Berkenaan dengan burung yang membawa batu seperti kata Qatadah: Setiap seekor burung membawa tiga biji batu, dua biji batu di kakinya, manakala sebiji lagi di muncungnya.

Al-Maraghi berkata: "Allah SWT mengirimkan sekawan burung yang membawa batu kering yang dijatuhkan kepada anggota-anggota tentera itu menyebabkan mereka menderita penyakit cacar atau campak dan membawa maut."

Kemungkinan juga binatang yang terbang itu terdiri daripada jenis nyamuk atau lalat membawa kuman penyakit. Atau batu itu daripada tanah liat yang kering dan beracun yang diterbangkan angin lalu melekat pada kaki-kaki burung itu.

Jika tanah liat itu menyentuh tubuh maka racun itu akan meresap dan melukakan apa yang mengenainya dan berakhir dengan kerosakan tubuh serta keguguran dagingnya.

Jelas bahawa lalat membawa kuman penyakit. Seekor lalat yang membawa kuman boleh menyebabkan manusia dijangkiti penyakit dan menular kepada semua orang.

Oleh yang demikian, jika Allah SWT menghendaki membinasakan sejumlah besar tentera dengan seekor nyamuk sahaja, ia bukanlah suatu perkara yang mustahil bagi-Nya.

Ini mengandungi petunjuk yang lebih kuat terhadap kekuasaan Allah SWT dan kebesaran kekuasaan-Nya berbanding kebinasaan mereka yang disebabkan oleh burung-burung besar dan kejadian aneh yang boleh memusnahkan manusia.

Selain itu, ia juga menunjukkan kelemahan manusia dan kehinaannya di hadapan Allah SWT Yang Maha Kuasa. Sebabnya, mereka adalah makhluk yang dapat dibinasakan oleh seekor lalat, digigit nyamuk di tempat tidurnya dan ditimpa sakit oleh hembusan angin.

Imam Muhammad Abduh berkata: "Bagi orang yang kejam ini yang hendak merobohkan Baitu al-Haram, Allah SWT mengirimkan sesuatu yang dapat membawa kuman penyakit cacar atau campak yang kemudiannya akan membinasakannya dan kaumnya sebelum sempat masuk kota Mekah."

Perkara ini merupakan nikmat Allah SWT yang dilimpahkan kepada penduduk Tanah Haram-Nya meskipun mereka penyembah berhala kerana melindunginya dengan kekuatan agama-Nya iaitu Nabi Muhammad SAW meskipun Allah SWT menimpakan bencana kepada musuh-musuhnya iaitu tentera bergajah yang ingin menghancurkan Baitu al-Haram yang tidak berdosa itu.

Firman Allah SWT: Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat).

Selepas terkena batu, tubuh badan mereka jatuh berguguran sedikit demi sedikit sebesar hujung jari dan akhirnya terbelah dadanya hingga binasa.

Abdul Muttalib berkata: "Burung tersebut amat pelik." Lalu beliau pernah menghantar anaknya Abdullah untuk melihat apa yang terjadi kepada puak Abrahah dan pulang seraya melaporkan semuanya binasa.

Kemudian Abdul Muttalib keluar bersama dengan rakannya untuk mengambil harta yang ditinggalkan. Ada pendapat mengatakan bahawa tidak seorang pun yang selamat kecuali Abu Yaksum, di mana burung sentiasa mengekorinya dari atas kepalanya, sedangkan dia tidak perasan sehingga sempat masuk bertemu al-Najashi dan mengkhabarkan dengan peristiwa yang berlaku.

Setelah selesai kata-katanya, burung tersebut melepaskan batu dan akhirnya dia mati. Ini menunjukkan bahawa Allah SWT memperlihatkan kepada al-Najashi tentang bagaimana Allah SWT membinasakan kaum tersebut.

Hanya Allah SWT sahaja yang dapat memberi hidayah dari kesesatan. Semoga Allah selamatkan kita dari sebarang bala dan bencana.


Balasan bagi pengumpat

By mfrstudio

Surah al-Humazah mengandungi sembilan ayat, ia termasuk dalam kategori surah Makiyyah dan diturunkan selepas surah al-Qiyamah. Walaupun begitu, ada pendapat menyatakan bahawa surah ini diturunkan di Madinah, justeru dinamakan Madaniyyah.

Hubungan al-Humazah dengan surah al-Asr

Dalam surah al-Asr disebutkan bahawa semua manusia bergelumang dalam kesesatan kecuali orang yang dilindungi Allah SWT kemudian dalam surah ini Dia menyebut sifat-sifat orang yang sesat itu.

Ata' dan al-Kalbi mengatakan surah ini diturunkan berkenaan al-Akhnas Ibn Shariq yang selalu mengumpat manusia terutamanya tentang Nabi Muhammad SAW. Inilah pendapat Abu Soleh daripada Ibn Abbas, al-Suddi dan Ibn Asa'ib.

Muqatil mengatakan surah ini diturunkan tentang al-Walid Ibn Mughirah yang selalu mengumpat Nabi Muhammad SAW ketika baginda tidak hadir dan mencelanya secara terang-terangan di hadapan baginda. Ini juga pendapat Ibn Juraij.

Muhammad Ibn Ishaq, penulis kitab Sirah berkata: "Kami selalu mendengar surah ini diturunkan berkenaan Umayyah Ibn Khalaf."

Ibn al-Jauzi menukilkan beberapa pendapat lain:

i. Ia diturunkan kepada al-'As bin Wa'il al-Sahmi. Inilah pendapat Urwah.

ii. Ia diturunkan kepada Jamil bin Amir. Inilah pendapat Ibn Abi Nujaih.

iii. Ia diturunkan kepada Ubay bin Khalaf. Inilah pendapat al-Mawardi.

iv. Pendapat yang kedua bagi Mujahid: Ia diturunkan kepada umum tanpa tertentu kepada seseorang.

Firman Allah SWT: Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela.

Berkenaan perkataan humazah dan lumazah, adakah sama atau berlainan? Ada dua pendapat:

i. Bersamaan.

ii. Berlainan. Bagi yang berpendapat berlainan, ia menafsirkan seperti berikut:

* Humazah adalah mereka yang mencela dan lumazah adalah yang mengaibkan. Inilah pendapat Ibn Abbas.

* Humazah adalah mereka yang mencela manusia di hadapannya, sedangkan lumazah pula ialah mencela manusia di belakangnya. Inilah pendapat al-Hasan, Ata' dan Abu al-'Aliah.

* Humazah adalah mereka yang memaki manusia, manakala lumazah pula mereka yang memaki keturunan manusia. Inilah pendapat Mujahid.

* Humazah adalah mereka yang mengejek dengan mata, sedangkan lumazah pula mengejek dengan lidah. Inilah pendapat Qatadah.

* Humazah adalah mereka yang mengejek manusia dengan tangan dan memukulnya, sedangkan lumazah ialah mereka yang mengejek dengan lidahnya. Inilah pendapat Ibn Zaid.

* Humazah adalah yang mengejek dengan lidahnya, sedangkan lumazah pula adalah mengejek dengan matanya. Inilah pendapat Sufyan al-Thauri.

* Humazah adalah mereka yang menghina dan mengata orang, sedangkan lumazah adalah menghina secara berhadapan. Inilah pendapat Muqatil.

Al-Maraghi berkata: "Kemurkaan dan seksaan Allah SWT kepada golongan yang mencerca manusia yang melanggar kehormatan mereka dan yang menyakitkan hati mereka sama ada ketika hadir atau tidak."

Kemudian Allah SWT menyebutkan sebab Dia mencerca manusia menerusi firman-Nya. Firman Allah SWT: Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung.

Maksud himpunan di sini ada dua pendapat iaitu mengira bilangan dan menghitungnya yang merupakan pendapat al-Suddi. Yang kedua mengiranya bagi mencukupkan beberapa tahun. Ini pendapat Ikrimah.

Al-Maraghi berkata: "Perkara yang mendorong mereka menjatuh dan menghinakan martabat manusia disebabkan pengumpulan mereka akan harta dan selalu menghitungnya kerana sukakannya dan berasa seronok menghitungnya."

Pada pandangan mereka bahawa tidak ada kehormatan dan kemuliaan selain daripada itu sehingga setiap kali mereka melihat apa yang ada padanya, mereka mendakwa sebab yang demikian itulah mereka memperoleh kedudukan yang tinggi.

Mereka menghina orang yang mempunyai kelebihan dan keistimewaan yang berada di bawahnya, dan tidak berasa takut jika mereka ditimpa bencana akibat umpatan dan cercaannya terhadap kehormatan manusia.

Ia lantaran perkara yang menipunya itu telah melupakannya akan kematian dan membutakan pula mata hatinya untuk memikirkan kesudahan perbuatannya dan merenungkan keadaan diri mereka. Kemudian Allah SWT menjelaskan dakwaan mereka yang salah ini menerusi firman-Nya.

Firman Allah SWT: Dia mengira bahawa hartanya itu dapat mengkekalkannya.

Al-Maraghi berkata: Pengumpat ini mendakwa harta yang ada pada dirinya akan dapat menjaminnya kekal di dunia dan memberi keselamatan daripada kematian. Sehingga dia beramal seperti beramalnya orang yang menyangka hidup kekal buat selama-lamanya dan tidak akan kembali kepada kehidupan lain yang di sana nanti akan menerima seksaan terhadap perbuatan buruk mereka.

Setelah Allah SWT mengancam orang yang bersifat seperti ini dengan ancaman seksaan yang keras dan menyatakan sebab yang mendorong orang itu melakukan tindak tanduk yang dibenci iaitu dakwaan mereka bahawa harta itu dapat menjamin keselamatan mereka daripada kematian, Dia mengakhirkan dengan menjelaskan seksaan yang telah disediakan untuk mereka.

Firman Allah SWT: Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah.

Hamka berkata: Pekerjaan mengumpulkan harta benda yang disangkanya itu akan dapat memelihara dirinya dari sakit, tua, mati atau pun azab seksa neraka tidaklah benar, bahkan ia akan dicampakkan ke dalam Huthamah.

Ini kerana dia bukan seorang yang boleh dihargai. Dia mengumpulkan dan menghitung harta, namun dia mencela dan menghina dan memburukkan orang lain, mengumpat dan mengeji. Balasan kepadanya neraka dan nama lain baginya Hutamah.

Firman Allah SWT: Dan tahukah kamu apa Hutamah itu? (Iaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan. Yang (membakar) sampai ke hati.

Sayid Qutub dalam Fi Zilal al-Quran berkata: Satu gambaran yang mengerikan bagaimana api itu membakar hati yang menjadi sumber melahirkan umpat keji, persendaan, sombong dan takbur. Untuk menyempurnakan gambaran keazaban manusia yang terbuang itu, api neraka ditutupkan ke atasnya.

Tiada siapa yang dapat menyelamatkannya, diikat dan ditambat pada tiang-tiang yang panjang seperti binatang.

Firman Allah SWT: Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka.

Al-Mawardi menyebut lima pendapat:

i. Iaitu dihukum dengan diikat pada kayu yang memanjang. Inilah pendapat Ibn Mas'ud.

ii. Diazab padanya dengan palang kayu yang tajam sebagaimana pendapat Qatadah.

iii. Tiang yang memanjang yang dibelenggu pada leher mereka. Inilah pendapat Ibn Abbas.

iv. Ia adalah rantai pada kaki mereka sebagaimana pendapat Abu Soleh.

v. Maknanya tempoh masa yang panjang. Inilah pendapat Abu Fatimah.

Al-Maraghi berkata: Api itu ditutupkan kepada mereka sehingga tidak dapat keluar dan tidak mampu untuk keluar.

Setiap kali mereka ingin keluar mereka dikembalikan semula ke dalamnya (api neraka).

Tidak ada pintu yang dibukakan kepada mereka, tidak pula dimasukkan roh kepada mereka. Ini menggambarkan betapa kuatnya penutupan api itu kepada mereka, di samping menambahkan kehangatan api itu sehingga hati mereka putus asa untuk melepaskan diri daripada seksaan tersebut.

Kita wajib beriman kepada perkara itu dan tidak perlu mengkaji tentang tiang-tiang itu adakah ia dibuat daripada api atau besi.


Orang beriman saling berpesan

By mfrstudio


Ingat mengingati melalui khutbah mendatangkan manfaat kepada kaum muslimin. - gambar hiasan


HAKIKAT agung yang dikemukakan oleh keseluruhan surah ini adalah: Biarpun sepanjang mana waktu di seluruh zaman dan di sepanjang mana kelangsungan hidup manusia di setiap masa, namun di sana hanya ada satu cara dan satu jalan hidup sahaja yang membawa keuntungan dan keselamatan.

Itulah cara dan jalan hidup yang telah dijelaskan sempadan dan tandanya dalam surah ini. Selain cara hidup yang telah dihuraikan dalam surah ini maka sia-sia dan rugi belaka.

Sayid Qutub berkata: Itulah keimanan, amalan yang soleh, saling berpesan menjunjung agama yang benar dan saling berpesan supaya bersikap sabar.

Apakah iman itu?

Kami tidak bermaksud mentakrifkan iman di sini dengan takrif ilmu fikah tetapi kami mahu memperkatakan tentang tabiat iman dan nilainya dalam kehidupan manusia.

Keimanan adalah hubungan makhluk manusia yang bersifat fana, kerdil dan terbatas dengan Allah yang bersifat mutlak, azali, kekal dan menjadi sumber yang melahirkan segala yang wujud, juga hubungannya dengan alam yang lahir dari Allah dan hubungannya dengan undang-undang yang mengendalikan perjalanan juga hubungannya dengan tenaga alam ini.

Titik tolak di sini adalah daripada perbatasan diri manusia yang kerdil kepada ruang alam yang luas dan daripada batas-batas kekuatannya yang lemah kepada kebesaran tenaga alam yang majhul dan batas umurnya yang pendek kepada kelanjutan abad yang hanya diketahui oleh Allah SWT.

Hubungan seperti ini selain memberi kekuatan, kesinambungan dan kebebasan kepada manusia ia juga memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dengan segala keindahan alam dan dengan aneka ragam makhluk, di mana roh-roh makhluk ini menjalin hubungan saling mesra dengan rohnya sehingga hidup ini dirasakan seolah-olah satu perkelahan melihat temasya-temasya ilahi yang dipamerkan kepada manusia di setiap tempat dan waktu.

Hubungan ini merupakan suatu kebahagiaan yang tinggi dan kegembiraan yang melimpah, di samping suatu kemesraan terhadap hidup dan alam buana. Ini suatu keuntungan yang tidak dapat dibandingkan dengan keuntungan yang lain dan kehilangannya merupakan suatu kerugian yang sangat tinggi dan tiada tandingannya.

Kemudian asas-asas keimanan itu sendiri merupakan asas kemanusiaan yang luhur. Menyembah Allah Yang Tunggal membebaskan manusia dari perhambaan kepada yang lain daripada Allah dan menegakkan dalam jiwanya kesedaran berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan sesama manusia kerana ia tidak menghinakan dirinya kepada seseorang yang lain dan tidak tunduk melainkan kepada Allah SWT.

Daripada sinilah lahirnya kebebasan hakiki bagi manusia iaitu kebebasan yang terbit daripada hati nurani dan kefahaman terhadap hakikat yang berlaku di alam iaitu tiada kekuasaan melainkan kekuasaan Allah Yang Tunggal dan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah.

Pembebasan diri adalah terbit dengan sendirinya daripada kefahaman ini kerana ia merupakan satu-satunya kesimpulan yang logik.

Ciri Rabbaniyah (yang menjadi teras keimanan) itulah yang menentukan arah dari mana manusia harus menerima kefahamannya, nilai-nilainya, ukurannya, pertimbangannya, syariatnya, undang-undangnya dan segala peraturan yang mengikatkannya dengan Allah SWT atau dengan alam atau dengan manusia.

Dengan itu kehidupan manusia terhindar daripada kongkongan hawa nafsu dan kepentingan manakala tempat kedua-duanya digantikan dengan syariat dan keadilan.

Ciri Rabbaniyah juga meningkatkan rasa bangga seseorang mukmin terhadap nilai agamanya dan memandang rendah kepada kefahaman jahiliah, nilai pertimbangannya juga memandang rendah kepada perhubungan muka bumi walaupun dia sebatang kara kerana menghadapi nilai sedemikian yang diambil secara langsung dari Allah SWT sudah tentu lebih unggul, kuat, utama dan dihormati.

Firman Allah SWT: Nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran.

Berkenaan dengan kebenaran ditafsirkan dengan tiga pendapat:

i. Ia adalah tauhid. Inilah pendapat Yahya bin Sallam.

ii. Ia adalah al-Quran. Inilah pendapat Qatadah.

iii. Ia adalah Allah SWT. Inilah pendapat al-Suddi.

Ada pendapat mengatakan menasihati khalifah yang bakal menggantikannya ketika hampir meninggal dunia supaya tidak mati kecuali dengan menjadi orang Islam.

Firman Allah SWT: Dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.

Ada tiga pendapat berkenaan dengan kesabaran:

i. Atas ketaatan kepada Allah SWT. Inilah pendapat Qatadah.

ii. Atas melaksanakan kefarduan Allah. Inilah pendapat Hisha bin Hassan.

iii. Bersabar daripada perkara yang haram dan mengikut hawa nafsu.

Al-Maraghi berkata: Sebahagian daripada mereka menasihati yang lain supaya bersabar tidak melakukan maksiat yang dirindukan oleh hawa nafsu sesuai dengan tabiat manusia.

Begitu juga supaya bersabar melakukan ketaatan yang dirasakan sulit oleh nafsu serta bersabar menghadapi cubaan Allah SWT yang ditimpa kepada para hamba-Nya dalam bentuk musibah dan menerimanya dengan perasaan rela zahir dan batin.

Ini supaya mereka selamat daripada kerugian, manusia perlu mengetahui kebenaran, melekatkan kebenaran kepada dirinya dan memantapkan hati dengan kebenaran. Kemudian, sesetengah mereka menganjurkan yang lain agar mengikut jalan kebenaran dan menjauhkan dirinya dan orang lain dari dakwaan dan khayalan yang tidak benar di dalam hati dan tidak boleh dijadikan petunjuk.

Surah ini begitu tegas sekali menentukan jalan yang betul iaitu seluruh manusia berada dalam kerugian melainkan orang yang beriman, melakukan amalan yang soleh dan saling berpesan.

Ini supaya menjunjung agama yang benar dan bersikap sabar. Inilah satu-satunya jalan untuk beriman dan beramal soleh dan menegakkan masyarakat Islam bersatu padu menjaga agama yang benar dengan berbekalkan sifat sabar.

Sebabnya, zaman dahulu dua orang lelaki dari sahabat Rasulullah SAW apabila mereka bertemu, mereka tidak berpisah sehingga salah seorang mereka membaca surah al-'Asr kepada seorang lagi, kemudian barulah mereka bersalaman.

Mereka berdua berjanji setia menjunjung perlembagaan ilahi dengan beriman dan berbuat kebajikan dan juga bersikap sabar.


Jangan biar masa berlalu

By mfrstudio

Surah al-Asr mengandungi tiga ayat. Ia tergolong dalam kategori surah Makiyyah dan diturunkan selepas surah al-Inshirah. Hubungan surah ini dengan surah al-Takathur.

Dalam surah al-Takathur disebutkan bahawa mereka suka berbangga-bangga dengan jumlah yang banyak dan dengan apa saja yang dapat melalaikan mereka daripada mentaati Allah SWT.

Dalam surah ini pula disebutkan tabiat manusia yang mendorongnya kepada kebinasaan dan menjerumuskannya ke lembah kehancuran, kecuali orang yang dilindungi oleh Allah SWT dan dihindarkan daripadanya kejahatan hawa nafsunya.

Oleh itu, keterangan ini menjadi sebab turunnya surah al-Takathur. Di samping itu, disebutkan juga orang yang mengikut hawa nafsunya dan telunjuk syaitan sehingga terjerumus ke lembah kebinasaan.

Dalam surah ini juga disebutkan orang yang menghiasi diri mereka dengan tabiat yang baik, beriman kepada Allah SWT dan beramal soleh serta saling menasihati antara saudara-saudaranya agar berpegang teguh dengan tali kebenaran dan sabar menghadapi perkara-perkara yang tidak diinginkan.

Firman Allah SWT yang bermaksud: Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. (al-Asr: 1-2)

Firman Allah SWT: Demi masa.

Al-Maraghi berkata: Allah SWT bersumpah dengan masa kerana di dalamnya terdapat banyak peristiwa dan pelajaran yang dijadikan sebagai petunjuk tentang kekuasaan, ketinggian hikmah dan keluasan ilmu-Nya.

Perhatikan kepada siang dan malam yang silih berganti yang kedua-duanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT sebagaimana firman-Nya yang bermaksud: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan...

Perhatikan juga kesenangan, kesengsaraan, sihat, sakit, kaya, miskin, segar, letih, susah, gembira dan sebagainya yang boleh dijadikan sebagai petunjuk bagi orang yang berfikiran waras bahawa alam ini mempunyai pencipta dan pentadbir.

Dia adalah Allah SWT yang sepatutnya dijadikan tumpuan ibadah dan tempat memohon untuk menghilangkan penderitaan dan mendatangkan kebaikan. Akan tetapi orang kafir selalu menghubungkan peristiwa buruk kepada masa.

Mereka berkata: "Ini salah satu antara malapetaka yang disebabkan oleh masa. Ini adalah bala musibah. Lalu Allah SWT memberikan petunjuk kepada mereka bahawa masa itu termasuk antara makhluk-makhluk-Nya yang di dalamnya (masa) berlaku pelbagai peristiwa baik atau buruk."

Oleh sebab itu, jika seorang ditimpa musibah maka perkara itu hasil daripada perbuatan tangannya sendiri, bukan disebabkan oleh masa.

Firman Allah SWT: Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian...

Al-Maraghi berkata: "Sesungguhnya makhluk ini benar-benar mengalami penderitaan seperti kerugian dalam amal perbuatannya kecuali orang yang dikecualikan oleh Allah SWT."

Justeru, amal perbuatan manusia itu yang menjadi punca kesengsaraannya, bukannya masa dan tempat. Amalan itulah yang menjerumuskannya ke lembah kebinasaan sehingga dosa seseorang terhadap Tuhannya yang mengurniakan pelbagai nikmat kepadanya dianggap dosa pelanggaran yang tidak ada tandingannya.


Jangan dilalaikan oleh kemegahan

By mfrstudio


SETIAP kejayaan yang dinikmati hendaklah disyukuri dan bukannya melalaikan kita daripada mengingati Allah SWT. - Gambar hiasan


SURAH al-Takathur mengandungi lapan ayat, ia termasuk dalam kategori surah Makiyyah dan diturunkan selepas surah al-Kauthar. Hubungan surah ini dengan surah al-Qari'ah adalah dalam surah al-Qari'ah diterangkan tentang hari kiamat dan sebahagian huru-haranya serta balasan orang yang melakukan kebaikan dan orang yang melakukan keburukan.

Dalam surah al-Takathur ini pula disebutkan neraka Jahim iaitu neraka Hawiyah yang tersebut dalam surah al-Qari'ah. Disebutkan juga pertanyaan tentang amalan-amalan perbuatan manusia yang mereka lakukan semasa hidupnya dan sesetengah ini daripada urusan hari akhirat.

Sebab nuzul ayat

Ibn Hatim meriwayatkan daripada Abu Buraidah katanya: al-Hakumu' takathur diturunkan berkenaan dua kabilah Ansar iaitu Bani Harithah dan Bani Harth.

Kedua-dua kabilah ini suka berbangga-bangga dan bermegah-megah, antara lain mereka mengucapkan: Apakah di kalangan kamu terdapat orang seperti si fulan? Mereka berbangga-bangga dengan pelbagai kabilah.

Kemudian, mereka pergi ke tanah perkuburan sambil berucap dengan menunjukkan ke arah tanah perkuburan, apakah di kalangan kamu ada orang yang seperti si fulan ini? Lalu Allah SWT menurunkan surah ini.

Firman Allah SWT: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.

Sayid Qutub berkata: Kehidupan dunia yang sekilas itu berakhir dan menutup lembaran yang pendek. Dan selepas itu zaman terus melanjut bersama bebanannya yang bertambah berat.

Saranan ini disampaikan oleh pengungkapan ayat sendiri dan ini menjadikan hakikat yang dibicarakan itu selaras dengan susunan ungkapan yang unik.

Sejurus seorang itu membaca surah yang hebat, mendalam dan menggerunkan yang mula-mulanya menjulang naik dengan nadanya yang lantang ke angkasa dan kemudian menjunam turun dengan nadanya yang tenang ke dalam lubuk hati, ia akan merasa betapa beratnya tanggungjawab hidup yang dihayatinya sebentar di dunia ini.

Kemudian ia memikul tanggungjawab yang berat itu dalam perjalanannya, kemudian di sanalah ia akan menghisabkan dirinya sendiri terhadap segala nikmat yang dinikmatinya sehingga sekecil-kecilnya.

Imam Muhammad Abduh berkata: Perkataan al-takathur boleh juga diertikan saling berlumba untuk mendapatkan jumlah yang banyak.

Maksudnya, masing-masing berlumba mencari harta yang lebih banyak atau pangkat yang lebih tinggi berbanding dengan yang lain dan berusaha ke arah itu semata-mata. Masing-masing berusaha agar hartanya melebihi yang lain atau kekuatannya lebih hebat daripada yang lain.

Oleh yang demikian, dia akan mencapai kepuasan dan berbangga dengan kekuatan seperti sikap kebanyakan orang yang bercita-cita dari kalangan pemburu-pemburu kekayaan dan kekuatan. Orang yang bersungguh-sungguh bekerja antara mereka untuk sampai kepada tujuan yang tinggi itu tidak berfikir untuk berkorban ke jalan kebaikan atau dengan kekuatannya itu berusaha membela kebenaran dan membawa orang yang sesat agar memerhatikan dan memahami tentang kebenaran itu, lalu melindunginya.

Ini adalah pengertian logik yang dipegang oleh sesetengah ahli tafsir dan sangat sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam kalimah melalaikan kamu.

Firman Allah SWT: Sampai kamu masuk ke dalam kubur.

Al-Qurtubi berkata: Kamu diterpa kematian dan dimasukkan ke dalam kubur.

Ibn Kathir berkata: Kamu telah dilekakan dan disibukkan oleh kecintaan terhadap kemewahan kehidupan dunia daripada membuat persediaan untuk menghadapi alam akhirat.

Kealpaan kamu itu begitu ketara sehingga kamu diterpa oleh kematian secara mengejut dan di luar jangkaan kamu, lalu kamu datang mengunjungi kubur dan tinggal di situ dalam jangka waktu yang ditentukan.

Firman Allah SWT: Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu). Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui.

Al-Mawardi berkata: Ini merupakan ancaman dan amaran yang keras dan pengulangannya pula menunjukkan penegasan. Ia mengandungi dua wajah:

i. Kamu pasti mengetahui ketika melihat apa yang aku serukan kamu kepada Allah adalah benar dan kemudian sekali lagi kamu mengetahui ketika bangkit bahawa apa yang aku janjikan kepada kamu adalah benar.

ii. Kamu pasti mengetahui ketika dibangkitkan bahawa kamu akan dibangkitkan kemudian akan diazab.

Firman Allah SWT: Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin.

Perkataan janganlah begitu atau kalla, memberi dua maksud:

i. Ia memberi maksud kecuali. Inilah pendapat Abu Hatim.

ii. Ia bermakna yang sebenarnya. Inilah pendapat al-Farra'.

Adapun ilmu al-yakin, ia memberi dua maksud:

i. Ilmu berkaitan kematian yang menjadi yakin tanpa syak. Inilah pendapat Qatadah.

ii. Ia bermaksud apa yang kamu tahu dengan yakin selepas kematian dari kebangkitan dan pembalasan. Inilah pendapat Ibn Juraij.

Firman Allah SWT: Nescaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim.

Ayat ini ditujukan kepada orang kafir yang pasti masuk ke dalam neraka. Adapun pendapat kedua, ia adalah umum di mana orang kafir akan menghuni neraka Jahim sedangkan orang yang beriman akan melalui atas titian sirat.

Firman Allah SWT: Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin.

Sayid Qutub berkata: Kemudian Dia menyampaikan pernyataan akhir yang membuat si mabuk siuman, yang lalai akan sedar dan yang leka memberi perhatian. Orang yang berpoya-poya dalam kenikmatan akan menggeletar dengan nikmat yang ada di tangannya.


Gambaran hari kiamat

By mfrstudio


Api yang kita lihat di dunia ini tidak dapat menyamai kepanasan api neraka yang dikhaskan untuk golongan kafir dan yang mengingkari perintah Allah. - Gambar hiasan


SURAH al-Qari'ah mengandungi 11 ayat. Ia termasuk dalam kategori surah Makiyyah yang diturunkan selepas surah Quraisy. Hubungan surah ini dengan surah al-Adiyat adalah pada akhir Surah al-Adiyat diterangkan tentang hari kiamat, manakala keseluruhan ayat dalam surah al-Qari'ah diterangkan huru-hara hari kiamat.

Firman Allah SWT: Hari kiamat.

Sayid Qutub berkata: Ia disebut menunggal tanpa sebarang penerangan kerana kata-kata itu sendiri sudah cukup menyampaikan saranan yang mengerikan. Kemudian disusuli pertanyaan yang menggerunkan.

Firman Allah SWT: Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu?

Al-Mawardi berkata: Apakah hari kiamat itu mempunyai dua maksud:

nHari kiamat sendiri yang ditafsirkan selepas itu.

nAzab yang menakutkan semua hati manusia.

Dinamakannya qari'ah bagi setiap yang sukar dan pedih. Pengulangan qari'ah sebagai tanda membesarkannya.

Firman Allah SWT: Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran.

Berkenaan dengan perkataan firash sebagai perumpamaan mempunyai dua maksud:

nSegala benda yang berterbangan seperti nyamuk dan lainnya termasuk juga belalang. Inilah pendapat al-Farra'.

nBurung yang jatuh ke dalam api bukan semata-mata nyamuk dan juga lalat. Inilah pendapat Abu Ubaidah dan Qatadah.

Firman Allah SWT: Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan.

Al-Sawi berkata: Allah SWT menyamakan manusia dengan keadaan gunung-ganang, dengan tujuan memberikan peringatan bahawa kegemparan dan kegoncangan yang berlaku yang meliputi semua makhluk termasuk gunung bagai bulu yang berterbangan tanpa haluan.

Demikian juga keadaannya dengan manusia. Mereka menjadi bingung serta panik disebabkan keadaan itu dan kemudian, amalan mereka dihisab lalu amalan mereka diberikan balasan.

Sayid Qutub berkata: Inilah pemandangan pertama bagi hari kiamat yang menggemparkan setiap pemandangan yang menggoncangkan hati dan menggigilkan segenap sendi.

Setiap pendengar merasa segala sesuatu yang tercacak kukuh di bumi hancur lebur menjadi debu-debu yang berterbangan. Kemudian tibalah babak akhir seluruh manusia di hari itu.

Firman Allah SWT: Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya. Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.

Sayid Qutub berkata: Makna asalnya ibu. Ibu adalah tempat kanak-kanak mencari perlindungan sedangkan ibu tempat kembali bagi orang-orang yang ringan timbangan amalnya dan mencari perlindungan pada hari itu ialah neraka Hawiyah.

Pengungkapan sangat indah dan memberi imbangan makna yang khusus. Ia merupakan kenyataan yang tidak jelas sebagai persediaan untuk diiringi dengan penjelasan yang menjadikan kesannya bertambah mendalam lagi.

Firman Allah SWT: Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?

Ia merupakan nama daripada nama-nama neraka. Dinamakan demikina kerana jauh dasarnya. Ada riwayat menyebut ahli neraka sampai ke bawah jatuh akan mengambil masa 70 tahun.

Firman Allah SWT: (Iaitu) api yang sangat panas.

Sayid Qutub berkata: Itulah ibu tempat kembalinya orang-orang yang ringan timbangan amalnya. Biasanya, pada ibulah terdapat keamanan dan ketenangan, tetapi malangnya orang ini mendapat neraka yang amat panas. Ini suatu ungkapan yang menimbulkan rasa terkejut yang membayangkan hakikat kejam.

Penutup

Sayid Qutub dalam Fi Zilal al-Quran berkata: Berat ringan timbangan amalan itu menyarankan adanya amalan-amalan yang bernilai dan dihargai Allah SWT. Dan adanya amalan yang tidak bernilai tidak dihargai Allah SWT.

Inilah keseluruhan yang dapat difahami dari ungkapan ayat ini. Inilah yang dimaksudkan Allah dengan firman-Nya itu.

Percubaan menceburkan diri dalam perdebatan aqliyah dan lafziyah mengenai maksud-maksud ungkapan ayat itu merupakan perbuatan biadap terhadap al-Quran, di samping usaha sia-sia didorong kekosongan hidup yang menghalangi seseorang memberi perhatian yang sebenar terhadap al-Quran dan Islam.

Semoga kita menjadi golongan yang mendapat kurniaan Allah SWT, Amin.


Teguran Allah untuk manusia lalai

By mfrstudio

FIRMAN Allah SWT yang bermaksud: Demi kuda perang yang berlari kencang dengan termengah-mengah. Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan (kuku kakinya). Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi.

Maka ia menerbangkan debu. Dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan (sendiri) keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil kerana cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha Mengetahui keadaan mereka. (al-‘Adiyat: 1-11)

Surah di atas termasuk dalam kategori surah Makkiyyah. Inilah pendapat Ibn Mas’ud, Jabir, al-Hasan, Ikrimah dan Ata’.

Sedangkkan mengikut pendapat Ibn Abbas, Anas bin Malik, Qatadah dan Muqatil bahawa ia termasuk dalam surah Madaniyyah. Surah ini mengandungi 11 ayat dan diturunkan selepas surah al-Asr.

Hubungan surah ini dengan surah al-Zalzalah adalah: Surah yang terdahulu diterangkan pemberian balasan baik dan balasan buruk.

Dalam surah ini pula Allah SWT mengherdik orang yang mengutamakan kehidupan dunia berbanding dengan kehidupan akhirat tanpa mempersiapkan diri untuk kehidupan mereka yang kedua dengan melatih dirinya melakukan perbuatan yang baik.

Tafsiran Ayat

Firman Allah SWT: Demi kuda perang yang berlari kencang dengan termengah-mengah. Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan (kuku kakinya). Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menerbangkan debu. Dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.

Berkenaan dengan ayat yang pertama ini yang berlari kencang itu ada dua pendapat:

i. Unta-unta yang menuju ke Mekah semasa haji. Inilah pendapat Ali, Ibn Mas'ud, Ubaid bin Umair, al-Kurazi dan al-Suddi.

ii. Kuda yang berperang fi sabilillah. Inilah pendapat Ibn Abbas, Hasan, Ata’, Mujahid, Abu al’Aliyah, Ikrimah, Qatadah, Atiyah, al-Rabi dan ahli bahasa.

Sayid Qutub berkata: Allah SWT bersumpah dengan kuda-kuda perang dan menggambarkan pergerakannya satu persatu bermula daripada lariannya yang pantas dengan suara nafasnya yang mendengus kencang dan dengan hentakan tapak kakinya yang mengeluarkan bunga-bunga api.

Kemudian menggempur musuh dengan serangan kilat di waktu pagi dalam kepulan-kepulan debu menyebabkan barisan musuh kacau bilau dan hiruk pikuk. Itulah langkah-langkah pertempuran biasa yang lumrah dialami oleh orang-orang Arab yang mula-mula ditujukan al-Quran ini kepada mereka.

Sumpahan Allah SWT dengan kuda-kuda perang dalam bentuk itu membayangkan betapa kasihnya Allah SWT kepada gerakan dan kegiatan kuda-kuda perang itu dan betapa tinggi nilainya di sisi Allah.

Selain itu, di sana terdapat keselarasan di antara pemandangan kuda-kuda dengan pemandangan sifat-sifat jiwa yang dijadikan objek sumpah dan ulasan sebagaimana telah diterangkan sebelum ini.

Yang menjadi objek sumpah Allah SWT ialah hakikat jiwa manusia yang kosong dari dorongan-dorongan iman, iaitu satu hakikat yang dibangkitkan oleh al-Quran untuk menyedarkan manusia agar ia mengerahkan seluruh azam dan kemahuannya menentang hakikat hati yang kosong itu. Ini kerana Allah mengetahui hakikat itu mempunyai pertalian yang mendalam dalam hatinya dan mempunyai kesan amat kuat mempengaruhi puaknya.


Gambaran kiamat menurut al-Quran

By mfrstudio


Tsunami yang berlaku mungkin bayangan kecil kepada kiamat yang dijanjikan oleh Allah kepada makhluk-Nya.


SURAH al-Zalzalah termasuk dalam kategori surah Madaniyyah. Inilah pendapat Ibn Abbas, Qatadah, Muqatil dan jumhur ulama. Sedangkan Ibn Mas’ud, Ata’ dan Jabir pula berpendapat ia termasuk dalam surah Makiyyah.

Ia mengandungi lapan ayat dan diturunkan selepas surah al-Nisa’. Hubungan surah ini dengan surah al-Bayyinah adalah: Dalam surah yang lalu diterangkan balasan yang diterima oleh orang yang beriman dan orang kafir. Dalam surah ini pula, Allah SWT menjelaskan waktu dan tanda-tanda berlaku hari kebangkitan.

Sebab nuzul

Orang kafir sering bertanya tentang hari pengadilan. Mereka bertanya: Bilakah datangnya hari Kiamat itu? Manakala sesetengah yang lain bertanya: Bilakah datangnya janji itu?

Dalam surah ini, Allah SWT menerangkan tanda-tanda akan berlakunya hari kiamat agar mereka mengetahui bahawa tiada jalan lain untuk menentukan hari itu iaitu hari yang didedahkan kepada manusia bahawa mereka semua akan kembali menghadap Allah SWT untuk mengurniakan balasan pahala kepada orang yang beriman serta seksaan kepada orang yang melakukan perbuatan dosa.

Tafsiran ayat

Firman Allah SWT: Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat). Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandungnya).

Ibn al-Jauzi menyebut dua pendapat ulama berkenaan dengan waktu goncangan tersebut:

i. Ia berlaku di dunia dan termasuk tanda kiamat. Inilah pendapat kebanyakan ulama.

ii. Ia goncangan pada hari kiamat. Inilah pendapat Kharijah bin Zaid.

Berkenaan dengan maksud telah mengeluarkan beban-beban berat:

i. Orang-orang mati dibangkitkan seperti kata Ibn Abbas.

ii. Segala bahan simpanannya daripada emas, perak dan lain-lain seperti pendapat Atiyyah.

Sayid Qutub berkata: Itulah peristiwa hari Kiamat di mana seluruh bumi bergegar dengan gempa-gempa yang paling dahsyat dan meluahkan segala isi perutnya dari mayat-mayat, logam-logam dan sebagainya, seolah-olah bumi mahu meringankan tubuhnya daripada kandungan-kandungan yang berat itu.

Itulah satu pemandangan yang menunjukkan segala sesuatu yang tegak di bumi telah bergoyang di bawah tapak kaki para pendengar surah ini. Mereka merasa terhuyung-hayang, bumi terus bergegar dan bergoncang di bawah tapak kaki mereka, satu pemandangan yang menakutkan hati yang selama ini menyangkakan segala apa yang tegak di bumi itu akan tetap teguh, kukuh dan kekal abadi.

Inilah kesan pertama kiamat yang digambarkan oleh al-Quran, satu gambaran yang benar-benar hidup dan menjalar ke dalam saraf-saraf pendengar ayat-ayat ini sebaik sahaja mendengar ungkapan al-Quran yang unik ini.

Kesan ini bertambah apabila digambarkan reaksi manusia terhadap pemandangan itu dan dilukiskan keadaan-keadaan perasaan mereka ketika melihat pemandangan ini.

Firman Allah SWT: Dan manusia bertanya: Mengapa bumi (menjadi begini)? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya.

Al-Mawardi mengemukakan maksud bumi mengkhabarkannya kepada dua pendapat:

i. Perkhabaran berkenaan segala amalan hamba yang dilakukan di dunia dahulu. Inilah pendapat Abu Hurairah.

ii. Mengkhabarkan berkenaan perihal kiamat. Inilah pendapat Ibn Mas’ud

Ketika berlakunya gempa bumi yang hebat ini, bumi menceritakan isinya kepadamu dalam bentuk kegoncangan, getaran yang hebat dan gerakan bumi yang dahsyat serta kehancuran seluruh isinya yang tiada tandingannya sebelum ini.

Justeru, ia akan memberi jawapan dan pengertian kepada orang yang bertanya bahawa kegoncangan yang sedang berlaku itu bukan kerana sebab-sebab yang biasa berlaku ketika seluruh alam berada dalam keadaan normal.


Orang kafir tolak bukti

By mfrstudio


Segala yang berlaku di muka bumi ini adalah bukti kekuasaan Allah yang tidak dapat dihalang oleh sesiapa atau kuasa selain-Nya. -Gambar hiasan


Firman Allah SWT yang bermaksud:Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. (Iaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan (al-Quran). Di dalamnya terdapat (isi) kitab-kitab yang lurus.

Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan al-Kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah reda terhadap mereka dan mereka pun reda kepadanya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya. (al-Bayyinah: 1-8)

Mukadimah

Surah al-Bayyinah termasuk dalam kategori surah Madaniyyah yang mengandungi lapan ayat dan ia diturunkan selepas surah al-Talaq.

Sedangkan pendapat Yahya bin Salam ia daripada surah Makiyyah. Ini juga pendapat Abu Soleh yang meriwayatkan daripada Ibn Abbas.

Hubungan surah ini dengan surah yang sebelumnya adalah: Sesungguhnya ayat lam yakunillazina... dan seterusnya seolah-olah menjadi sebab al-Quran ini diturunkan.

Ia seolah-oleh diungkapkan begini: "Kami turunkan al-Quran ini kerana orang kafir itu tetap berada dalam kekafiran, sekalipun telah datang seorang Rasul yang membacakan lembaran-lembaran yang suci kepada mereka".

Tafsiran ayat

Firman Allah SWT: Orang-orang kafir iaitu ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.

Ibn al-Jauzi berkata: Mereka adalah golongan Yahudi, Kristian dan penyembah berhala yang mengingkari kerasulan serta kenabian Muhammad SAW, sekali-kali tidak akan melepaskan kekafiran mereka. Mereka sanggup menggadaikan kebenaran hingga Rasulullah SAW diutuskan.

Firman Allah SWT: (Iaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan (al-Quran). Di dalamnya terdapat (isi) kitab-kitab yang lurus.

Al-Maraghi berkata: Al-Bayyinah itu adalah Nabi Muhammad SAW yang membacakan lembaran-lembaran al-Quran kepada mereka, yang bersih dari campur tangan manusia, bersih daripada kesesatan, bersih daripada pemalsuan dan memancarkan cahaya kebenaran.

Selain itu, al-Quran juga mengandungi kebenaran sebagaimana yang terdapat dalam kitab para Nabi yang sebelumnya seperti kitab Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Ibrahim a.s.

Setelah Nabi SAW diutus, tingkah laku mereka semua berubah. Segolongan dari mereka mengaku beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mempercayai bahawa agama yang mereka ikuti dahulu sesat dan batil.

Sebahagian yang lain beriman kepada Baginda, tetapi tetap meragukan kebenaran ajaran-ajaran yang dibawanya, atau percaya bahawa Rasulullah SAW sendiri juga tidak benar. Sehingga mereka terus menentang, bersikap sombong dan tetap memegang tradisi nenek moyang daripada mengikut Rasulullah SAW.

Firman Allah SWT: Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan al-Kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata.

Berkenaan al-Bayyinah atau bukti yang nyata ada tiga pendapat:

i. Rasulullah SAW. Inilah pendapat

kebanyakan ulama.

ii. Al-Quran. Inilah pendapat Abu

al-'Aliyah.

iii. Apa yang terdapat dalam kitab

mereka berkenaan kenabian. Inilah

pendapat al-Mawardi.

Asal agama Allah itu satu sahaja, dan semua dasar-dasarnya mudah dan tidak membawa kepada berpecah-belah dan perselisihan mengenai dasar-dasar itu dan tabiatnya yang mudah.

Orang kafir setelah datang kepada mereka bukti yang jelas adalah sejahat-jahat makhluk. Golongan yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh adalah sebaik-baik makhluk.

Sebab itulah balasan yang diterima oleh kedua-dua golongan tersebut berbeza sama sekali.


Malam diturunkan al-Quran

By mfrstudio


Kilauan cahaya yang ada di bumi tidak dapat menandingi keindahan cahaya yang diturunkan Allah pada malam al-qadr.


SHEIKH al-Maraghi berkata: Surah al-Qadr termasuk surah Makkiyyah yang terdiri daripada lima ayat dan ia diturunkan selepas surah Abasa. Walaupun begitu, al-Dahhak berpendapat ia termasuk surah Madaniyyah, begitu juga apa yang dinyatakan oleh al-Waqidi bahawa surah al-Qadr ini adalah surah yang pertama diturunkan di kota Madinah.

Hubungan surah ini dengan surah al-'Alaq yang terdahulu: surah al-'Alaq, Tuhan memerintahkan nabi SAW membaca al-Quran dengan menyebut nama Tuhan yang mencipta kemudian menyebut nama Zat yang mengajar manusia sesuatu yang tidak diketahui.

Dalam surah ini, Allah SWT menerangkan penurunan al-Quran dan kepentingannya.

Surah ini juga menerangkan bahawa al-Quran diturunkan pada suatu malam yang bersifat agung dan sempurna.

Tafsiran ayat

Firman Allah SWT: Sesungguhnya kami telah menurunkannya (al-Quran) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan.

Ibn Jauzi mengemukakan lima pendapat berkenaan dengan nama malam qadr itu:

i. Dengan maksud agung. Inilah pendapat al-Zuhri.

ii. Dengan makna sempit kerana dunia pada malam tersebut menjadi sempit dengan ramainya malaikat yang turun. Inilah pendapat al-Khalil bin Ahmad.

iii. Dengan makna hukum atau keputusan kerana pada malam tersebut semua urusan ditentukan oleh Allah SWT. Inilah pendapat Ibn Qutaibah.

iv. Kerana siapa yang tidak mempunyai kemuliaan akan mendapat kemuliaan dengan melakukan ibadat pada malam tersebut. Inilah pendapat Abu Bakar al-Warraq.

v. Kerana diturunkan pada malam tersebut kitab yang mempunyai kemuliaan di samping rahmat dan malaikat juga turun pada malam tersebut. Inilah pendapat guru kami Ali bin Ubaidillah.

Sayid Qutub berkata: Ayat-ayat al-Quran yang menyebut peristiwa malam ini berkilauan memancarkan cahaya, ia melimpahkan cahaya yang tenang, indah dan mesra iaitu cahaya Allah yang gemilang di dalam al-Quran-Nya.

Al-Maraghi berkata: Malam itu adalah saat kemunculan sinar petunjuk dan hari permulaan bagi agama baru yang diturunkan kepada seseorang yang terbaik di kalangan manusia.

Malam ini dikira sebagai batu asas agama Islam yang menjadi penutup kepada seluruh agama para nabi. Penurunannya adalah sesuai dengan tuntutan zaman dan tempat. Malam ini lebih baik daripada seribu bulan.

Selama ini, mereka hidup dalam kegelapan syirik, menyembah berhala dan tidak mengikut jalan kehidupan dan acuan yang sebenar.

Angka seribu mengikut kebiasaan bangsa Arab dikira sebagai suatu jumlah yang besar. Oleh itu, sebutan seribu di sini bukanlah seribu yang sebenarnya.

Allah SWT berfirman yang bermaksud: Tiap-tiap seorang daripada mereka suka kiranya ia boleh hidup seribu tahun.

Pemilihan tempat dan waktu yang tertentu untuk diberikan keutamaan mempunyai hikmah tersendiri.

Kemuliaan apa lagi yang lebih agung daripada suatu malam yang menjadi permulaan turunnya cahaya dan petunjuk kepada manusia setelah berlalunya abad kaum Quraisy berada dalam kesesatan menyembah berhala.

Sepatutnya umat Islam menjadikan malam kemuliaan ini sebagai malam perayaan! Malam inilah permulaan turunnya perundangan samawi (langit), yang membimbing umat Islam ke arah yang baik.


Jangan takbur

By mfrstudio

AL-MARAGHI berkata: Setelah Allah SWT menerangkan pada permulaan surah ini bukti-bukti yang nyata tentang keesaan, kekuasaan, kebijaksanaan dan ketelitian ciptaan-Nya. Allah SWT meneruskan keterangan-Nya dengan menerangkan kenapa manusia derhaka, sombong dan menentang-Nya.

Puncanya adalah cinta dan sibuk dengan urusan keduniaan serta menumpukan sebahagian besar kehendaknya untuk mencapai kesenangan dunia semata-mata. Natijahnya, hati manusia menjadi buta dan lalai terhadap penciptanya dan tidak melaksanakan kewajipan terhadap-Nya.

Pada saat cukup dan berkemampuan, berpengaruh dan berkedudukan, dia sepatutnya lebih memerlukan Allah SWT berbanding ketika miskin dan fakir. Ketika kefakiran, cita-citanya hanyalah keselamatan sendiri dan keluarga sahaja.

Pada saat beroleh kekayaan pula, selain berita-citakan keselamatan diri dan keluarga, ia juga bercita-cita mengekalkan keselamatan kekuasaan, pengaruh dan harta kekayaannya.

Tafsiran Ayat

Firman Allah SWT: Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Kerana dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali(mu).

Ibn Jauzi dalam Zad al-Masir menyebut: Maksud orang yang melampaui di sini adalah Abu Jahal. Ini kerana apabila dia memperolehi harta beliau melakukan penjarahan dan takbur.

Sayid Qutub berkata: Allah itulah yang telah memberikan rezeki dan mengurniakan kekayaan kepada manusia di samping menciptakan mereka, memuliakan mereka dan mengajar ilmu pengetahuan kepada mereka. Tetapi manusia pada umumnya, kecuali mereka yang dilindungi imannya, tidak bersyukur apabila diberi nikmat harta hingga mereka kaya-raya.

Mereka tidak mengenal punca nikmat yang menjadikan mereka kaya iaitu punca yang telah mencipta dan memberi ilmu pengetahuan dan rezeki kepada mereka. Mereka bertindak melampau, sombong dan takbur, sedangkan sepatutnya mereka mengenal Allah dan bersyukur kepada-Nya.

Sesudah ayat ini menunjukkan gambaran manusia pelampau yang lupakan asal kejadiannya dan berlagak takbur serta sombong kerana merasa sudah kaya, maka ia iringi pula dengan ancaman secara tidak langsung.


Membaca menambah ilmu

By mfrstudio


Umat islam perlu menanamkan budaya membaca agar beroleh pelbagai maklumat untuk dimanfaat dalam kehidupan seharian. - Gambar hiasan


ALLAH SWT menghilangkan kesukaran yang dihadapi Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan Jibril AS dan memerintah dengan berkata: "Bacalah!" Lalu Baginda menjawab: "Aku tidak boleh membaca!"

Lantas Allah SWT berfirman yang bermaksud: Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah.

Al-Maraghi berkata: "Laksanakan membaca yang Aku perintahkan itu! Perintah membaca ini diulang-ulang, kerana membaca hanya dapat dicapai oleh seseorang dengan mengulangkaji. Ulangan perintah ini menunjukkan perlunya apa yang dibaca itu diulangi berkali-kali."

Oleh itu, membaca menunjukkan bakat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman-Nya yang bermaksud: Kami sentiasa menjadikan Engkau (wahai Muhammad) dapat membaca (al-Quran yang diturunkan kepadamu dengan perantaraan Jibril), sehingga Engkau (menghafaznya dan) tidak lupa.

Tuhanmu Maha Pemurah terhadap setiap orang yang mengharapkan pemberian-Nya. Oleh sebab itu, mudah bagi Allah SWT mengurniakan kebolehan membaca al-Quran kepadamu.

Kemudian, Allah SWT menjelaskan lagi keterangan menerusi firman-Nya yang bermaksud:Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan.

Tuhan Yang Maha Pemurah itu juga menjadikan qalam sebagai alat yang dapat memberi kefahaman sesama manusia meskipun berjauhan, sebagaimana memahamkan mereka dengan perantaraan lisan.

Qalam adalah benda yang tidak berjiwa dan tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan pengertian.

Oleh sebab itu, apakah ada kesulitan bagi Tuhan yang membuat benda mati lagi diam menjadi alat untuk memberi pengertian, penjelasan dan menjadikan kamu orang yang boleh membaca serta mengajar kerana kamu telah menjadi manusia yang sempurna?

Tuhan menyifatkan sendiri penciptaan manusia yang terbentuk daripada segumpal darah serta mengajarnya dengan perantaraan qalam. Semua ini bertujuan menerangkan keadaan yang sebenar.

Allah SWT mencipta manusia daripada bahan yang hina dan seterusnya membentuk manusia yang sempurna.

Allah SWT berfirman yang bermaksud: Renunglah wahai manusia bagaimana peringkat perpindahan kamu dari sehina-hina kejadian kepada martabat yang paling tinggi.

Ini membuktikan kewujudan pentadbir yang Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana.

Sayid Qutub berkata: "Di samping menjelaskan hakikat penciptaan manusia, ayat itu juga menjelaskan hakikat mengajar, iaitu bagaimana Allah SWT mengajar manusia dengan pena, kerana pena selama-lamanya merupakan alat mengajar yang paling luas dan paling mendalam kesannya dalam kehidupan seharian manusia."

Pada ketika itu, hakikat peranan pena belum lagi jelas seperti yang kita ketahui dalam kehidupan manusia sekarang. Tetapi Allah SWT amat mengetahui nilai pena.

Sebab itulah Dia menyebutkannya pada detik pertama kemunculan agama yang terakhir bagi umat manusia dan pada surah yang pertama dari surah-surah yang terkandung di dalam al-Quran.

Namun begitu, Rasulullah SAW sendiri bukanlah seorang yang pandai menulis dengan pena.

Oleh yang demikian, andainya al-Quran itu bukanlah wahyu daripada Allah, malah perkataan yang dikarang oleh baginda, sudah tentu baginda tidak akan menonjolkan hakikat peranan pena itu pada detik pertama dakwahnya.

Hakikat ini sudah tentu tidak tertonjol seandainya al-Quran itu bukannya wahyu dan utusan daripada Allah SWT.

Seterusnya, Allah SWT menjelaskan perkara ini dengan huraian yang lebih lanjut tentang pelbagai nikmat yang dikurniakan melalui firman-Nya yang bermaksud: Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.


Ayat pertama diturunkan

By mfrstudio

Syed QutuB dalam Fi Zilal al-Quran berkata: Permulaan surah ini merupakan ayat-ayat al-Quran yang pertama diturunkan mengikut kata sepakat para ulama. Riwayat yang menyebut ayat lain mula diturunkan tidak dapat dipegang.

Firman Allah SWT: Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekelian makhluk).

Al-Maraghi berkata: Dengan kekuasaan Allah SWT, Tuhan yang mencipta engkau dan dengan kehendak-Nya, maka jadilah engkau orang yang dapat membaca. Dia telah menjadikan kamu tahu daripada tidak tahu kerana Nabi Muhammad SAW pada awalnya tidak tahu membaca dan menulis.

Lalu, datang perintah menyuruh baginda agar dapat membaca, walaupun tidak dapat menulis. Justeru, baginda segera diberi sebuah kitab yang akan dibacanya sekalipun baginda pada asalnya tidak tahu menulis.

Sayid Qutub berkata: Ayat ini dimulakan dengan menyebut secara umum salah satu dari sifat-sifat Allah, iaitu sifat mencipta dan memulakan penciptaan.

Hamka berkata: Dalam suku ayat pertama sahaja, iaitu "bacalah", telah terbuka kepentingan pertama di dalam perkembangan agama ini. Nabi SAW disuruh membaca wahyu yang diturunkan kepada baginda di atas nama Allah SWT.

Bacalah sesuatu yang diredai dan disukai oleh Allah SWT dan jangan membaca sesuatu yang dimurkai-Nya. Membaca mestilah didasari oleh niat kerana Allah untuk memberi kebaikan kepada alam dan seluruh penghuninya.

Ayat ini dimulakan dengan "bacalah" yang merupakan fi'il amar yang memberi maksud: "ia merupakan arahan dan perintah supaya umat Islam sentiasa dituntut membaca, sama ada melalui ayat-ayat yang maqru'ah (yang dibaca seperti al-Quran dan al-hadis) atau ayat-ayatmanzurah (yang boleh dilihat dengan pengamatan, kajian dan penyelidikan)".

Ayat ini didahulukan dengan perintah membaca, bukan dengan sujud, solat, puasa, zakat, haji, jihad dan lain-lain, seolah-olah memberi kefahaman kepada kita bahawa membaca sebagai satu keistimewaan manusia yang dapat mengumpulkan khazanah ilmiah berbanding makhluk yang lain.

Ini kerana membaca sebagai kunci ilmu dan mukadimah dapatan pengetahuan, yang mana Allah mengilmukan manusia tetapi bersyaratkan sebab-sebab, antaranya melalui pembacaan.

Ayat ini juga mengajar kepada kita supaya bacaan yang pertama dengan kalimah Allah. Dalam erti kata yang lain, seolah-olah bacaan yang terpimpin dan baik yang boleh membawa kepadamakrifatullah dan mengenali dalil-dalil yang akhirnya menatijahkan khasyatullah.

Kesimpulannya, Tuhan yang mencipta dan mengadakan alam ini adalah berkuasa menjadikan kamu tahu membaca, walaupun kamu tidak pernah mempelajarinya.

Kemudian, Allah SWT menjelaskan peringkat penciptaan manusia melalui firman-Nya yang bermaksud: Dia menciptakan manusia dari seketul darah beku.

Al-Qurtubi berkata: Manusia disebut dalam ayat ini secara khusus dan istimewa dengan tujuan memberi penghormatan kepada jenis manusia ini.

Sheikh Muhammad Abduh di dalam Tafsir Juzuk Amma yang dikarangnya menerangkan: Sesungguhnya Allah SWT Maha Berkuasa menjadikan manusia daripada air mani dan membentuk segumpal darah. Kemudian menjadi manusia yang cukup sempurna, nescaya kuasa pula menimbulkan kesanggupan membaca pada seseorang yang selama ini dikenal ummi, tidak pandai membaca dan menulis.

Jika diselidik intipati daripada hadis yang menjelaskan nabi SAW disuruh membaca sebanyak tiga kali, dan tiga kali juga baginda menjawab dengan jujur bahawa baginda tidak pandai membaca dan menulis. Tiga kali pula Jibril memeluknya dengan sekuat hati bagi meyakinkannya bahawa pada saat itu kesanggupan membaca sudah ada padanya, apatah lagi baginda adalah al-insan al-kamil (manusia yang sempurna).

Apa yang penting adalah harus mengetahuinya bahawa dasar segala yang akan dibacanya kelak tidak lain dan tidak bukan adalah dengan nama Allah SWT jua.


Turunnya wahyu pertama

By mfrstudio


budaya iqra' atau membaca perlu diterapkan di kalangan semua manusia sejak kecil lagi. - Gambar hiasan


SURAH ini dimulai dengan menjelaskan betapa besarnya nikmat dan rahmat Allah SWT ke atas nabi-Nya Muhammad SAW. Allah SWT telah menurunkan kitab suci al-Quran sebagai suatu mukjizat yang kekal abadi kepada Baginda.

Ia disertai peringatan kepada Baginda tentang nikmat terbesar yang dikurniakan-Nya kepada Baginda ketika Baginda beribadah di Gua Hira', iaitu ketika turun kepadanya wahyu yang pertama yang terdiri daripada beberapa ayat al-Quran.

Seterusnya surah ini menjelaskan tentang keangkuhan dan kederhakaan manusia terhadap Allah SWT disebabkan kekayaan yang dimiliki oleh mereka dalam kehidupan di atas muka bumi ini.

Malah, manusia juga begitu angkuh menolak perintah Allah SWT kerana kehidupan mereka dilimpahi nikmat kekayaan yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada mereka, sedangkan mereka wajib membuktikan kesyukuran kepada Allah, bukan dengan menolak dan mencabar perintah-Nya.

Di samping itu, manusia juga diberikan peringatan bahawa mereka pasti akan kembali menemui Tuhan mereka untuk menerima balasan bagi setiap amalan yang telah mereka lakukan.

Sebab nuzul:

Bahawa Nabi Muhammad SAW pergi ke Gua Hira' dan beribadat di tempat itu selama beberapa malam. Kemudian, baginda pulang ke rumah isterinya, Khadijah r.ha dan baginda dibekalkan dengan bekalan yang cukup sehinggalah ke saat Baginda diturunkan wahyu.

Ketika Baginda berada di dalam Gua Hira' itu, Malaikat Jibril a.s datang lalu berkata kepada baginda: "Bacalah!" Baginda menjawab: "Aku tidak tahu membaca".

Lalu Jibril memegang baginda dan memeluknya erat-erat sehingga baginda berasa kepayahan. Kemudian, Jibril melepaskan baginda seraya berkata: "Bacalah!" Jawab baginda lagi: "Aku tidak tahu membaca". Kemudian, Jibril a.s memegangnya lagi dan memeluknya hingga baginda berasa kesukaran untuk bernafas. Jibril a.s membaca lima ayat daripada surah ini.

Para perawi hadis menambah: "Baginda segera kembali ke rumah dalam keadaan gementar dan ketakutan sambil menyeru kepada Khadijah r.ha: "Selimutkanlah aku! Selimutkanlah aku!" Lalu baginda diselimutkan sehingga hilang rasa gementarnya.

Baginda menceritakan kisah yang dialami kepada isterinya itu seraya bersabda: "Aku rasa bimbang akan diri sendiri". Lalu Khadijah r.ha menghiburkan hati baginda dengan berkata: "Janganlah bersusah hati. Demi Allah! Allah SWT tidak akan mengabaikan dirimu selamanya kerana dirimu selalu menjalinkan hubungan silaturrahim, tutur katamu jujur, suka membantu orang lain, menjamu tetamu dan sentiasa menegakkan kebenaran".

Kemudian Khadijah r.ha membawa baginda ke rumah Waraqah Ibn Nawfal Ibn Asad bin Abdul Uzza, sepupu Khadijah. Waraqah telah memeluk agama Nasrani sejak zaman jahiliah lagi dan beliau banyak menulis dalam bahasa Arab dan telah menyalin Injil ke dalam bahasa Ibrani. Beliau menderita penyakit buta setelah usia semakin meningkat.

Khadijah r.ha berkata kepadanya: "Wahai sepupuku, dengarlah apa yang diceritakan oleh anak saudaramu ini!" Waraqah menjawab: "Apakah yang berlaku wahai anak saudaraku?" Lalu, Rasulullah SAW terus menceritakan tentang apa yang dialaminya.

Waraqah berkata: "Itu adalah namus yang turun kepada Nabi Isa a.s. Alangkah baiknya jika aku masih muda dan masih hidup sewaktu kamu diusir oleh kaummu".

Rasulullah SAW bertanya: "Apakah kaumku akan mengusirku?" Waraqah menjawab: "Ya! Tidak seorang pun yang membawa apa yang kamu bawa ini tidak dimusuhi. Jika aku masih hidup pada ketika itu, pasti aku akan menolongmu dengan sekuat tenagaku". Tidak lama kemudian, Waraqah meninggal dunia. (riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Penutup

Syed Qutub berkata: Apakah makna peristiwa ini? Jawapannya: Allah SWT ialah Tuhan Yang Maha Pemurah, pengurnia rahmat yang melimpah ruah, Yang Maha Penyayang, yang mencurahkan kurniaan dan rahmat-Nya tanpa sesuatu sebab selain limpah kurnia itu sendiri kerana ia adalah sebahagian dari sifat zatiah-Nya Yang Maha Mulia.

Maknanya, daripada segi manusia pula Allah SWT mengurniakan kepada mereka satu penghormatan yang hampir-hampir tidak dapat digambarkan dan tidak mampu disyukuri walaupun ia menghabiskan seluruh usianya dalam keadaan sujud dan rukuk.

Penghormatan itu adalah Allah SWT sentiasa terkenang kepadanya, menoleh kepadanya, melakukan hubungan dengannya, dan memilih daripada bangsanya seorang rasul yang menerima wahyu-wahyu-Nya, juga kerana Allah memilih bumi ini sebagai tempat kediamannya dan sebagai tempat turun kalam suci-Nya yang bergema di seluruh pelosok alam dengan khusyuk dan doa.

Kesan-kesan peristiwa agung ini dalam seluruh kehidupan manusia telah bermula sejak awal lagi. Iaitu dengan mengubahkan perjalanan sejarah sejak ia mengubahkan perjalanan hati manusia. Juga sejak Allah telah ditentukan sebagai satu-satunya pihak yang harus dipandang manusia dan sebagai satu-satunya sumber bagi manusia menerima nilai-nilai dan neraca pertimbangan mereka.

Kini yang menjadi penentu bukannya bumi dan hawa nafsu, tetapi ialah langit dan wahyu Ilahi.

Sejak masa ini, penghuni bumi yang tersemat hakikat ini dalam jiwa mereka, hidup secara langsung di bawah naungan dan pemeliharaan Allah.

Mereka hidup dengan menumpukan pandangan mereka secara langsung kepada Allah dalam segala urusan hidup mereka, baik yang kecil atau yang besar.

Mereka melihat, mendengar, merasa dan bergerak di bawah perhatian Allah. Mereka mengharapkan Allah SWT membimbing mereka selangkah demi selangkah ke jalan yang benar dan menghindarkan jalan yang salah.

Setiap malam mereka sentiasa menunggu turunnya wahyu Allah yang baru yang menceritakan apa yang ada di dalam hati mereka dan menyelesaikan masalah-masalah mere ka dan memerintahkan mereka supaya buat ini dan jangan buat itu.

Itulah satu zaman yang aneh, iaitu selama 23 tahun yang berikut. Selepas itu, di mana terjalinnya hubungan secara langsung antara manusia dan al-Mala'ul A'la. Satu zaman yang tidak dapat difahami hakikatnya melainkan oleh angkatan Muslimin yang pertama yang telah menghayatinya, mengalaminya dan menyaksikannya sendiri dari awan hingga akhirnya.

Mereka telah mengecapi kemanisan hubungan itu dan merasakan tangan kudrat Allah sentiasa memimpin mereka. Mereka telah melihat sendiri dari mana mereka bermula dan ke mana mereka berakhir.

Iaitu satu jarak perbezaan yang amat jauh yang tidak dapat diukur dengan mana-mana ukuran bumi, iaitu jarak yang wujud dalam hati yang tidak dapat disamakan dengan jarak yang wujud di alam nyata, juga tidak dapat disamakan dengan jarak jauh yang wujud di antara bintang-bintang dan alam-alam yang lain. Iaitu jarak perbezaan antara menerima bimbingan dari bumi dengan menerima bimbingan dari langit dan jarak perbezaan mencari petunjuk dari hawa nafsu dan dengan mencari petunjuk dari wahyu Allah.

Jarak perbezaan antara pimpinan jahiliah dengan pimpinan Islamiah, pimpinan manusia dengan pimpinan Rabbani iaitu satu jarak perbezaan yang lebih jauh dari jarak bumi dengan langit di alam bintang-bintang.

Mereka mengenal dan mencapai kemanisan rasanya, mereka menyedari nilainya dan mereka benar-benar merasa kesan kehilangan zaman ini apabila Rasulullah SAW wafat.

Dengan itu, putuslah zaman yang cemerlang itu, iaitu satu zaman yang tidak dapat digambarkan oleh akal andainya ia tidak benar-benar berlaku di alam kenyataan. Semoga kita memahami hakikat iqra' ini dengan lebih mendalam.


Manusia ciptaan terbaik

By mfrstudio


Manusia adalah sebaik-baik kejadian kerana diberi akal dan nafsu. -Gambar hiasan


AL-MARAGHI berkata: Surah al-Tin termasuk Surah Makiyyah. Ia terdiri daripada lapan ayat dan diturunkan selepas Surah al-Buruj. Surah ini berkait dengan surah al-Insyirah.

Surah al-Insyirah telah dijelaskan oleh Tuhan perihal makhluk Allah SWT yang paling sempurna iaitu Nabi Muhammad SAW. Berikutnya dalam surah ini Allah SWT menerangkan perihal keadaan manusia sehingga akhir saat urusan mereka dan balasan yang telah disediakan oleh Allah SWT untuk orang yang beriman kepada rasul-Nya.

Firman Allah SWT: Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun.

Ibn Kathir mengemukakan beberapa pendapat berkenaan dengan tin antaranya:

* Masjid Damsyik.

* Gunung-ganang dan bukit di sekelilingnya.

* Al-Qurtubi berpendapat: Masjid Ashab al-Kahfi.

* Ibn Abbas r.a berpendapat Masjid Nuh yang berada di puncak gunung Judiy.

Ustaz Muhammad Abduh berpendapat, al-Tin adalah nama pokok tempat Nabi Adam a.s bernaung di syurga. Sedangkan al-Zaitun pula dikatakan Masjid Baitu al-Maqdis dan buah zaitun.

Al-Maraghi berkata: Tin dan zaitun mengingatkan kewujudan kedua-dua masa ini iaitu Nabi Adam a.s sebagai bapa manusia yang pertama dan Nabi Nuh a.s sebagai bapa manusia yang kedua.

Firman Allah SWT: Dan demi bukit Sina. Iaitu bukit Tursina atau gunung Sinai.

Al-Alusi berkata: Ia merupakan tempat Allah berkata-kata dengan Nabi Musa a.s tanpa khilaf lagi ia bukit di negeri Syam tetapi yang ma'ruf pada masa kini adalah satu kawasan antara Mesir dan Aqabah.

Firman Allah SWT: Dan demi kota (Mekah) ini yang aman. Ibn Abbas, Mujahid, Ikrimah, al-Hasan, Ibrahim al-Nakhaie, Ibn Zaid dan Ka'ab al-Akhbar berpendapat ia kota Mekah.

Ibn Kathir berkata: Sebahagian ulama berpendapat: Tiga tempat ini dimuliakan Allah di mana Allah bangkitkan setiap satunya Rasul yang diutuskan di kalangan ulul al-Azmi.

Pertama: Tempat tin dan zaitun di Baitu al-Maqdis yang diutuskan Nabi Isa bin Maryam.

Kedua: Tursina di mana Allah SWT berbicara dengan nabi Musa a.s.

Ketiga: Mekah yang Allah SWT utuskan Muhammad SAW.

Berdasarkan kenyataan di bawah, jelas menunjukkan permulaannya di tempat yang mulia kemudian lebih mulia dan yang terakhir paling mulia. Yang mana Allah menceritakan berdasarkan tertib, kewujudan mereka secara kronologi.

Firman Allah SWT: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Ibn Kathir berkata: Allah SWT ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk kejadian, ketinggian dan keindahannya.

Al-Maraghi berkata: Kami telah mencipta manusia dalam bentuk yang paling baik. Kami jadikan manusia bersifat tegap, bertulang tumit indah, mampu mencapai maksud yang diinginkannya dengan tangannya, tidak seperti haiwan yang memungut sesuatu dengan mulutnya.

Allah SWT mengurniakan keistimewaan akal kepada manusia, kebolehan membezakan serta kesanggupan menerima ilmu yang pelbagai jenis. Begitu juga mereka mampu membuat gagasan yang menjadikannya mampu menguasai alam wujud, di samping itu mereka yang mempunyai kemampuan dan jangkauan memperoleh apa yang diingini.

Firman Allah SWT: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka). Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.

Syed Qutub dalam Fi Zilal al-Quran berkata: Apabila ia menyeleweng dengan fitrahnya dari garis lurus yang ditunjukkan Allah dan setelah diberi penjelasan dan kebebasan agar ia memilih salah satu dari dua jalan.

Merekalah golongan manusia yang kekal di atas fitrahnya yang lurus, kemudian mereka lengkapkan pula fitrah mereka dengan iman dan amal soleh dan terus meningkat ke darjat yang sempurna yang diperuntukkan kepada mereka sehingga berakhir dengan kehidupan yang sempurna di negeri akhirat, negeri yang sempurna.

Firman Allah SWT: Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu?

Ibn Jauzi dalam Zad al-Masir menyebut dua pendapat:

l Apakah yang menyebabkan kamu berdusta hai manusia selepas hujah ini berkaitan pembalasan. Ini adalah ancaman kepada orang kafir seperti yang disebut oleh Muqatil.

l Siapa yang mampu dalam pendustaanmu dengan pahala dan balasan selepas nyata Allah mencipta manusia. Inilah pendapat al-Farra'.

Firman Allah SWT: Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?

Syed Qutub berkata: Tidakkah Allah itu Pengadil Yang Maha Adil apabila Dia menetapkan hukuman-hukuman seperti ini? Atau tidakkah hikmat kebijaksanaan Allah mencapai matlamatnya dalam hukuman yang telah ditetapkan terhadap orang mukmin dan bukan mukmin.

Penutup

Al-Maraghi berkata: Allah SWT itu paling bijaksana mencipta dan mengatur. Oleh sebab itu, Allah SWT menetapkan wujudnya pembalasan amal bagi umat manusia.

Tujuan pembalasan ini supaya manusia tetap kekal pada martabatnya yang mulia menurut fitrah semulajadi mereka. Akan tetapi manusia telah menjatuhkan diri mereka ke martabat yang paling hina, lantaran kebodohan dan pengaturan yang salah.

Justeru, Allah SWT mengirimkan para rasul kepada manusia untuk memberi khabar gembira (petunjuk) dan menyampaikan ancaman. Para rasul ini diberi syariat untuk dijelaskan kepada manusia dan mengajak mereka ke jalan Allah SWT sebagai bukti sifat pemurah Allah SWT kepada manusia.